Сметки

В Общинска банка АД Вие можете да откриете всички видове фирмени сметки, чрез които да осъществявате и управлявате своя бизнес:

 • разплащателни сметки;
 • депозитни сметки;
 • други специални сметки.

Необходими документи за откриване на всяка фирмена сметка:

 • Копие от документа за регистрация на клиента;
 • Удостоверение за актуално състояние;
 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • Фирмен печат;
 • Извлечение от учредителния акт на клиента;
 • Акта за оправомощаване на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • Искане за откриване на банкова сметка.

На място, при откриване на сметката, пред служител на банката се попълват:

 • спесимен от подписите на лицата, имащи право да се разпореждат със сметката;
 • пълномощно/и за получаване на банкова поща и/или пари в брой за определени служители на клиента;
 • договор за разплащателна сметка (в левове или чуждестранна валута).

Разпореждането със сметката и закриването й се извършва само в поделението на банката, където е открита. Право да се разпореждат със сметката имат само лицата, посочени в договора.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката