Разплащания

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Валутни и левови разплащания

При извършване на разплащания, сроковете в които банката изпълнява нареждания за превод, са:

 • За изпълнение на кредитен превод и/или директен дебит в левове, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Онлайн банкиране”, регистрира ги в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута, и когато в платежния документ не е посочена дата на изпълнение ги изпълнява, както следва:
 1. през БИСЕРА  с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 ч. на работния ден;
 2. през RINGS  с текущ вальор за плащания в левове по желание на клиента - датата на постъпването им и до един час от тяхното постъпване, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 15.00 ч. на работния ден;

Платежни документи, постъпили след посочените часове се изпълняват с вальор следващ работен ден.

 

 • За изпълнение на кредитен превод в чуждестранна валута, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Онлайн банкиране”, като ги регистрира в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута. Когато платежните документи са постъпили в банката до 15.00 ч. и в тях не е посочена дата на изпълнение, нарежданията за превод се изпълняват от банката в зависимост от желанието на клиента, вида валута и приложимата платежна система, както следва:
 1. с вальор не по-късно от следващия работен ден - за наредени преводи в евро на територията на Европейското икономическо пространство;
 2. с текущ вальор – за експресни преводи, изпълнени по възможност и преценка на банката, за които се събира допълнителна такса съгласно Тарифата на банката;
 3. с вальор до два банкови работни дни от датата на тяхното постъпване – за преводи, които не са наредени по реда на т.1 и т.2.

Платежни документи, получени след посочения час се считат за получени на следващия работен ден.

За изпълнение на нареждания за превод в левове или в чуждестранна валута клиентът заплаща такси и комисиони съгласно действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

Документарни операции

 • При ВНОС
  • Документарни акредитиви – издадени на база гъвкави кредитни линии или срещу блокирани парични средства. Осигуряват сигурност и стабилност във външнотърговската дейност;
  • Документарни инкаса – бюджетен и сравнително сигурен външнотърговски инструмент;
  • Всички видове банкови гаранции, обезпечени по аналог на кредитна сделка, но с по-ниска комисиона. Служат като инструмент за обезпечаване на различни задължения във външнотърговския бизнес.
 • При ИЗНОС
  • Документарни акредитиви – авизиране, консултация, предварителен преглед на документи, с цел избягване на загуби от незначителни документни несъответствия;
  • Документарни инкаса – бюджетен и сравнително сигурен външнотърговски инструмент;
  • Авизиране на банкови гаранции, обезпечаващи различни задължения във външнотърговския бизнес – консултация и съдействие при предявяване на иск за плащане.

Документарно инкасо

Общинска банка АД приема и обработва документи по инкаса, свързани с реализиран износ на стоки, както и документи, получени на инкасо за внос на стоки и услуги.

Инкасовите операции са препоръчителни при клиенти с трайни търговски взаимоотношения и установено доверие. При тази форма на плащане банките не носят отговорност и нямат ангажимент за плащане.

Документарното инкасо не покрива търговски и политически риск, както и риск от неплащане.

Основни видове документарни инкаса:

 • срещу заплащане на документи;
 • срещу акцептиране на трати.

Документарен акредитив

За разлика от документарното инкасо, документарният акредитив представлява ангажимент на банката да плати на купувача определена сума пари за доставка на стока или извършване на услуга при изпълнение на определени условия (представяне на документи).

Тази форма на плащане основно се използва в случаи, когато:

 • купувачът и продавачът нямат дългогодишни търговски отношения;
 • съществува политическа/икономическа несигурност в страната на купувача;
 • купувачът/продавачът имат договореност с обслужващата ги банка за специфично финансиране.

Общинска банка АД разполага с квалифициран екип, който предлага консултация още преди сключване на търговския договор с цел максимална защита и договаряне на изгодни за клиента условия, както и консултации за изготвяне на документи. Банката предлага предварителна проверка на документи, както и сконтиране на документи по акредитив при спазване на определени изисквания.

Банкови гаранции

Банковите гаранции най-често се издават с цел гарантиране изпълнението на договорните задължения по отношение на добро изпълнение или плащане, но чрез тях могат да се гарантират всякакви договорни задължения.

Основните видове банкови гаранции, които Общинска банка АД издава, са:

 • Гаранция за добро изпълнение;
 • Гаранция за плащане;
 • Гаранция за авансово плащане;
 • Гаранция за участие в търг;
 • Гаранция за гаранционни задължения;
 • Гаранция до Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата - АЕБТРИ;
 • Гаранция за потвърждение на финансова стабилност;
 • Гаранция за обезпечаване на банков кредит;
 • Гаранция за плащане на наем;
 • Други в зависимост от спецификата на търговските взаимоотношения.

Банковата гаранция е вид кредитна сделка.

Общинска банка издава гаранции по SWIFT и под формата на официално писмо, на английски и български език.

Банката предлага консултации и разполага с примерни текстове за различните видове гаранции.