Начало | За физически лица | Банкови карти | Дебитни карти | Основни изисквания при работа с електронна дебитна карта

Основни изисквания при работа с електронна дебитна карта

 • Електронните дебитни карти на Общинска банка АД (банката) се издават по открита разплащателна сметка в левове.
 • Заедно с картата банката предоставя на картодържателя и персонален идентификационен номер (ПИН). ПИН е четирицифрено число и може да бъде използван само с картата, за която е определен.
 • С картата се осъществява многократен достъп до вложени в банката парични средства. Картата се използва само от картодържателя, на когото е издадена и не се преотстъпва.
 • Картодържателят трябва да бъде много внимателен при използването на картата си.
 • Когато картодържателят тегли пари в брой в чужбина, той трябва да ползва по възможност банкомати, инсталирани на фасадите на банковите офиси или вътре в тях. В тези случаи, ако картата бъде задържана от банкомата поради трикратно въведен грешен ПИН, неправилни действия или техническа повреда на банкомата, той може да я получи в банковия офис срещу представен документ за самоличност.
 • При получаване на картата и ПИН картодържателят трябва задължително да се подпише на лентата за подпис, разположена на обратната страна на картата. Подписът удостоверява самоличността на картодържателя при извършване на операции чрез ПОС, инсталиран в банков офис или при търговец. Липсата на подпис може да доведе до отказ от извършване на плащане .
 • Използването на картата е допустимо само след въвеждане на ПИН от клавиатурата на банкомат или ПОС. Картодържателят трябва да пази в тайна своя ПИН, да не го съобщава на никого и да не го записва върху картата си или на други достъпни места. Предоставеният ПИН може да бъде сменен с произволна комбинация от четири цифри от всеки банкомат, инсталиран в страната. От съображения за сигурност е добре всеки картодържател да смени своя ПИН веднага след като картата бъде активирана.
 • В случай, че картодържателят забрави своя ПИН, той може да поиска от банката да му бъде издадена нова карта с нов ПИН.
 • При получаване на картата, банката предоставя на картодържателя и информационно картонче, върху което са отбелязани телефонните номера за връзка с банката и с Националния оператор "БОРИКА".
 • В случай на загубване, открадване, повреда, унищожаване, подправяне и др. на картата картодържателят трябва незабавно да уведоми за това най-близкия клон или офис на банката или да се обади на следните телефони:

93 00 181 - 24 часа в денонощието, със съответните кодове за набиране на гр. София от страната и чужбина ;

070015885 - 24 часа в денонощието, на цената на един градски разговор за абонати на Виваком за цялата страна;

на определения за това телефон в "Борика" - 24 часа в денонощието, като съобщи номера на картата, която желае да бъде блокирана.

 • При уведомяване на банката по телефон за случай на загубване, открадване, повреда, унищожаване, или подправяне на картата, картодържателят трябва да съобщи ключовата дума за идентификация от разстояние, вписана от него в искането за издаване на карта.
 • Картодържателят е длъжен своевременно да съобщава на банката за всички промени, отнасящи се до първоначално дадената информация в документите, свързани с откриването на разплащателната сметка и издаването на картата.
 • При промяна на имена на картодържателя, отпечатани върху лицевата страна на картата, той следва да подаде искане за издаване на нова карта.
 • Лимитите за работа с картата в страната и чужбина са следните:
 • При извършване на плащане с банкова карта в чужбина във валута, различна от валутата на сметката, сумата на транзакциите се превалутира в евро по обменен курс на международната картова организация Mastercard, прилаган за деня на плащането.

В Общинска банка АД, сумата на плащането в евро се превалутира във валутата на сметката по обявените валутни курсове на БНБ, към датата на осчетоводяване на съответната картова операция.

Това е реалната сума, с която се задължава Вашата сметка за конкретната транзакция.

Обменните курсовете на Mastercard за превалутиране на картови операции за конкретен ден могат да се изчислят чрез електронен калкулатор на интернет страница:

https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html

Забележка: В поле „Bank Fee“ се попълва 0.00 (нула), тъй като Общинска банка АД прилага обявените от БНБ валутни курсове.

Настоящата информация се предоставя в изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. и изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на някои такси за трансгранични плащания в Европейския съюз и такси за конвертиране на валута.

 • С картата могат да се извършват плащания до размера на наличността по разплащателната сметка (включително предоставен за ползване овъдрафт), намалена с минималната сума за откриване на разплащателна сметка. 
 • Картодържателите имат възможност да ползват овърдрафт кредит по разплащателната си сметка, обезпечен със залог върху бъдещи вземания по сметката, или със залог върху вземане по влог, открит в Общинска банка АД. Банката предоставя овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещи вземания, само на служители, работещи в организации, които по силата на договор превеждат трудовите възнаграждения на своите работници и служители по картови сметки, открити в банката. Картодържателят може да извършва плащания чрез картата за сметка на внесените от него средства по разплащателната сметка и да ползва предоставения овърдрафт при необходимост. Банката олихвява само фактически ползваната сума от предоставения овърдрафт.
 • Към разплащателната сметка могат да бъдат издадени и допълнителни дебитни карти на определени от картодържателя лица.
 • Банката предоставя право на фирми и организации (юридически лица) и еднолични търговци да ползват фирмени дебитни карти.
 • При желание от страна на картодържателя, банката предоставя извлечение за движението по разплащателната сметка. Картодържателят има право да оспори извършени плащания и начислени такси и комисиони, отразени в извлеченията, като заяви своите писмени възражения пред банката в срок до 30 дни от последната дата на месеца, в който са отразени операциите, обект на възражението. В случай, че данните в месечните извлечения не бъдат оспорени в този срок, се счита, че те са одобрени от картодържателя.
 • За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на "Общинска банка"АД

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката