Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физ. лица от 18.10.2018 г. до 09.01.2022 г. вкл.

Начало | Информация за лихвени условия на Общинска банка АД | Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физ. лица от 18.10.2018 г. до 09.01.2022 г. вкл.
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите, предоставЯни на физически лица

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Методика определя реда и начина за прилагане на референтен лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) при формиране на променлив лихвен процент по кредити в национална и в чуждестранна валута, предоставяни на физически лица от Общинска банка АД (наричана по-долу „Банката“).

Чл.2. (1) В зависимост от вида на валутата, Банката предоставя на физически лица кредити в левове и в евро.

(2) 1. Променлив лихвен процент по кредит е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която Банката и кредитополучателят уговарят, че приложимият към договора за кредит лихвен процент се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) плюс надбавка.

2. Променливият лихвен процент не може да има отрицателна стойност.

(3) 1. Референтен лихвен процент е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит променлив лихвен процент. Той представлява бенчмарк за лихвен процент съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), или индекс и/или индикатор, публикуван от Българската народна банка (БНБ) и/или от Националния статистически институт или комбинация от тях.

2. В случай, че към датата на определяне на променливия лихвен процент, референтният лихвен процент е с отрицателна стойност, то Банката приема, че стойността на референтния лихвен процент е „0“ /нула/.

(4) 1. Надбавката се определя от Банката и отчита размера на риска, който тя поема при предоставяне на кредита. При формиране на надбавката се вземат предвид елементи като:

1. кредитоспособността на кредитополучателя;

2. срока и целта на кредита;

3. качеството на обезпечението;

4. оценката на кредитния риск, респ. нормата на възвращаемост на кредита;

5. други рискови фактори.

            2. Банката може във всеки един момент от действието на договора за кредит едностранно да намали договорената надбавка за определен период от срока на издължаване на кредита. Изменението на лихвените условия по този ред влиза в сила от датата, посочена в решението на Банката и е в сила до посочената в него крайна дата.

            3. Надбавката се посочва в договора за кредит и не може да се променя едностранно по време на действие на срока на договора за кредит, освен  в случаите предвидени в договора за кредит.

Чл.3. Банката предоставя информация по настоящата Методика и за размера на прилагания референтен лихвен процент в помещения, до които клиентите имат достъп и на интернет страницата си на адрес www.municipalbank.bg, съобразно изискванията на чл.58 от Закона за кредитните институции, чл.33а от ЗПК и чл.25 от ЗКНИП.

 

РАЗДЕЛ II. РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА МУ

 

Чл.4. (1) Предоставяните от Общинска банка АД кредити в левове (с изключение на обезпечените с парични средства и/или ДЦК) се олихвяват с променлив лихвен процент, формиран на база Основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка  и действащ за съответния период, за който е обявен, плюс надбавка.

(2) 1. Размерът на ОЛП в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus - справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове) за работните дни на предходния календарен месец, при годишна база 360 дни, взет до втория знак след десетичната запетая.

2. Обявеният по реда на т. 1 ОЛП е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

3. В случай че обявената стойност на ОЛП е отрицателна, при определяне на

променливата лихва по кредита за периода от срока на договора, през който това обстоятелство е налице, Банката приема че стойността на референтния лихвен процент е 0%.

 (3) Променливият лихвен процент при първоначалното предоставяне на кредит се определя съобразно стойността на ОЛП валидна за месеца, през който се сключва договорът за предоставяния кредит.

(4) В случай на промяна на основния лихвен процент и считано от датата на влизането му в сила, общият лихвен процент по кредита ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка. За кредитите, погасявани с анюитетни вноски, промяната влиза в сила на първа падежната дата на кредита. Измененият променлив лихвен процент се прилага спрямо остатъка по кредита.

(5) Редът, предвиден в предходната алинея се прилага и при всяка последваща промяна в размера на ОЛП.

(6) В случай, че на датата на теглене на данни, Банката не може да получи информация за ОЛП съгласно предвиденото в предходните алинеи, то Банката прилага последната публикувана на интернет страницата на БНБ стойност на ОЛП до публикуване на нова.

Чл.5 (1) Предоставяните от Общинска банка АД кредити в евро се олихвяват с променлив лихвен процент, определен като сбор от стойността на лихвения индекс 6-месечен EURIBОR за кредити в евро плюс фиксирана договорна надбавка.

(2) 1. Шестмесечен ЕURIBOR за евро - "6МTH EURIBOR", се изчислява на база предлаганите между първокласни банки в Икономическия и паричен съюз (Economic and Monetary Union) лихвени проценти за междубанкови депозити в евро за срок от шест месеца, както е публикуван на страница EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG при лихвена конвенция ACT/360, взет до третия знак след десетичната запетая без закръгляване.

2. Банката приема като референтен лихвен процент по кредити в евро 6МTH EURIBOR, като актуализира стойността на прилагания индекс ежемесечно, от 1- во число на всеки календарен месец, и начислява лихви по предлаганите кредити в евро съобразно стойността на 6МTH EURIBOR, публикуван на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG в последния работен ден на всеки календарен месец.

3. В случай, че на датата на актуализация Банката не може да получи информация за стойността на 6MTH ЕURIBOR, то Банката определя размера на лихвения индекс на базата на последно публикуваните стойности на 6MTH ЕURIBOR на страница  EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG.

4. В случай на промяна в шестмесечния EURIBOR съгласно страница EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG и считано от датата на влизането му в сила, общият лихвен процент по Кредита ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.                                

5. В случай че обявената стойност на 6MTH ЕURIBOR е отрицателна, при определяне на променливата лихва по кредита за периода от срока на договора, през който това обстоятелство е налице, Банката приема че стойността на референтния лихвен процент е 0%.

 6. Променливият лихвен процент при първоначалното предоставяне на кредит се формира съобразно стойността на 6МTH EURIBOR валидна за текущия месец, през който се сключва договорът за предоставяния кредит.

Чл.6.  При изменение на договорените лихвени условия по предоставени кредити на физически лица, вследствие на промяна в размера на приложимия референтен лихвен процент, Банката уведомява кредитополучателите за промените по начин, уговорен в договорите за кредити, като им предоставя информация и за размера на новите месечни погасителни вноски, ако те се променят. За кредитите, погасявани с анюитетни вноски, промяната влиза в сила на първата падежна дата на кредита. В тези случаи не е необходимо предоговаряне от страните и подписване на допълнителен анекс към договора за кредит.

 

РАЗДЕЛ III. ЗАМЯНА НА ПРИЛОЖИМИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

 

Чл.7. В случай че бенчмарк за лихвен процент, индекс или индикатор, ползван от Банката за референтен лихвен процент по договори за кредит на физически лица, се промени съществено или вече не се изготвя, Банката прилага план за действие съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.

        

Чл.8. При замяна на референтен лихвен процент по реда на чл. 7, лихвените условия по договорите за кредити се считат за автоматично променени в съответствие с прилаганите изменения, като към момента на замяната, размерът на новия лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.

 

Чл.9.(1) Банката си запазва правото да променя настоящата Методика за  формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредитите, предоставяни на физически лица.

(2) Методиката по ал. 1 се описва в договора за кредит и не може да бъде променяна едностранно от Банката след сключването му.

(3) Всяка промяна на Методиката се оповестява от Банката по реда на чл. 3 и се прилага считано от датата на промяната й само по договори за кредит, сключени след датата на влизане в сила на променената методика, освен ако приложимото законодателство не изисква прилагането на промените и по вече сключени договори за кредит.

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредитите, предоставяни на физически лица е приета с решение на Управителния съвет на Банката (УС) по Протокол № 56 от 10.10.2018 г., влиза в сила от 18.10.2018 г. и се прилага по договори за потребителски и ипотечни кредити на физически лица, сключени на/след 18.10.2018 година.

 

Размери на Основни лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити в левове, предоставени на физически лица

Дата

ОЛП, (%)

01.10.2018 г.

0.00

01.11.2018 г.

0.00

01.12.2018 г.

0.00

01.01.2019 г.

0.00

01.02.2019 г.

0.00
01.03.2019 г. 0.00
01.04.2019 г. 0.00
01.05.2019 г. 0.00
01.06.2019 г. 0.00
01.07.2019 г. 0.00
01.08.2019 г. 0.00
01.09.2019 г. 0.00
01.10.2019 г. 0.00
01.11.2019 г. 0.00
01.12.2019 г. 0.00
01.01.2020 г. 0.00
01.02.2020 г. 0.00
01.03.2020 г. 0.00
01.04.2020 г. 0.00
01.05.2020 г. 0.00
01.06.2020 г. 0.00
01.07.2020 г. 0.00
01.08.2020 г. 0.00

01.09.2020 г.

01.10.2020 г.

0.00

0.00

01.11.2020 г. 0.00
01.12.2020 г. 0.00
01.01.2021 г. 0.00
01.02.2021 г. 0.00
01.03.2021 г. 0.00
01.04.2021 г. 0.00
01.05.2021 г. 0.00
01.06.2021 г. 0.00
01.07.2021 г. 0.00
01.08.2021 г. 0.00
01.09.2021 г. 0.00
01.10.2021 г. 0.00
01.11.2021 г. 0.00
01.12.2021 г. 0.00
01.01.2022 г. 0.00
01.02.2022 г 0.00
01.03.2022 г. 0.00
01.04.2022 г. 0.00
01.05.2022 г. 0.00
01.06.2022 г. 0.00
01.07.2022 г. 0.00
01.08.2022 г. 0.00
01.09.2022 г. 0.00
01.10.2022 г. 0.00
01.11.2022 г. 0.59
01.12.2022 г. 1.30
01.01.2023 г. 1.42
01.02.2023 г. 1.42
01.03.2023 г. 1.42
01.04.2023 г. 1.00
01.05.2023 г. 1.00
01.06.2023 г. 1.00
01.07.2023 г. 1.00
01.08.2023 г. 1.00
01.09.2023 г. 1.00
01.10.2023 г. 1.00
01.11.2023 г. 1.00
01.12.2023 г. 1.00
01.01.2024 г. 1.00
01.02.2024 г. 1.00
01.03.2024 г. 1.00
01.04.2024 г. 1.00
01.05.2024 г. 1.00
01.06.2024 г. 1.00
01.07.2024 г. 1.00

 

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

 

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

 

Стойности на 6 – месечен EURIBOR, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити в евро, предоставени на физически лица

Дата

6МTH EURIBOR, (%)

01.10.2018 г.

0.00

01.11.2018 г.

0.00

01.12.2018 г.

0.00

01.01.2019 г.

0.00

01.02.2019 г.

0.00
01.03.2019 г. 0.00
01.04.2019 г. 0.00
01.05.2019 г. 0.00
01.06.2019 г. 0.00
01.07.2019 г. 0.00
01.08.2019 г. 0.00
01.09.2019 г. 0.00
01.10.2019 г. 0.00
01.11.2019 г. 0.00
01.12.2019 г. 0.00
01.01.2020 г. 0.00
01.02.2020 г. 0.00
01.03.2020 г. 0.00
01.04.2020 г. 0.00
01.05.2020 г. 0.00
01.06.2020 г. 0.00
01.07.2020 г. 0.00
01.08.2020 г. 0.00
01.09.2020 г. 0.00
01.10.2020 г. 0.00
01.11.2020 г. 0.00
01.12.2020 г. 0.00
01.01.2021 г. 0.00
01.02.2021 г. 0.00
01.03.2021 г. 0.00
01.04.2021 г. 0.00
01.05.2021 г. 0.00
01.06.2021 г. 0.00
01.07.2021 г. 0.00
01.08.2021 г. 0.00
01.09.2021 г. 0.00
01.10.2021 г. 0.00
01.11.2021 г. 0.00
01.12.2021 г. 0.00
01.01.2022 г. 0.00
01.02.2022 г. 0.00
01.03.2022 г. 0.00
01.04.2022 г. 0.00
01.05.2022 г. 0.00
01.06.2022 г. 0.00
01.07.2022 г. 0.278
01.08.2022 г. 0.660
01.09.2022 г. 1.193
01.10.2022 г. 1.193
01.11.2022 г. 1.193
01.12.2022 г. 1.193
01.01.2023 г. 1.45
01.02.2023 г. 1.45
01.03.2023 г. 1.45
01.04.2023 г. 1.00
01.05.2023 г. 1.00
01.06.2023 г. 1.00
01.07.2023 г. 1.00
01.08.2023 г. 1.00
01.09.2023 г. 1.00
01.10.2023 г. 1.00
01.11.2023 г. 1.00
01.12.2023 г. 1.00
01.01.2024 г. 1.00
01.02.2024 г. 1.00
01.03.2024 г. 1.00
01.04.2024 г 1.00
01.05.2024 г 1.00
01.06.2024 г 1.00
01.07.2024 г 1.00

Информация за стойностите на 6 – месечния EURIBOR, публикуван на страница EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG:

https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html