Разплащания

Общинска банка АД предлага всички видове разплащателни услуги в страната и в чужбина.

При извършване на разплащания, сроковете в които банката изпълнява нареждания за превод са:

  • За изпълнение на кредитен превод и/или директен дебит в левове, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Интернет банкиране”, регистрира ги в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута, и когато в платежния документ не е посочена дата на изпълнение ги изпълнява, както следва:
  1. през БИСЕРА за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 часа на работния ден;
  2. през RINGS за суми равни на или над 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им и до един час от тяхното постъпване, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 15.00 часа на работния ден;
  3. през RINGS за плащания по желание на клиента за суми под 100 000 лв. с текущ вальор - датата на постъпването им и до един час от тяхното постъпване, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 15.00 часа на работния ден.

Платежни документи, постъпили след посочените часове, но не по-късно от часа за работа с клиенти, определен за финансовия център, се регистрират и осчетоводяват в счетоводната система в деня на получаването им и се изпълняват с вальор - датата на следващия работен ден.

  • За изпълнение на кредитен превод в чуждестранна валута, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Интернет банкиране” , като ги регистрира в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута. Когато платежните документи са постъпили в банката до 15.00 часа и в тях не е посочена дата на изпълнение, нарежданията за превод се изпълняват от банката в зависимост от желанието на клиента, вида валута и приложимата платежна система, както следва:
  1. с вальор не по-късно от следващия работен ден - за наредени преводи в евро на територията на Европейското икономическо пространство;
  2. с текущ вальор – за експресни преводи, изпълнени по възможност и преценка на банката, за които се събира допълнителна такса съгласно Тарифата на банката;
  3. с вальор до два банкови работни дни от датата на тяхното постъпване – за преводи, които не са наредени по реда на т.1 и т.2.

Платежни документи, получени след посочения час, но не по-късно от часа за работа с клиенти, определен за финансовия център, се считат за получени на следващия работен ден на банката.

За изпълнение на нареждания за превод в левове или в чуждестранна валута клиентът заплаща такси и комисиони съгласно действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката