ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Валута

Лева и Евро

Размер на кредита

Минимален размер 500 лева

Максимален размер 40 000 лева 

Обезпечение

1. Поръчителство на пълнолетни и дееспособни физически лица - български граждани с постоянно местоживеене в страната, съгласно сключен договор за кредит
2. Залог върху вземане на парични средства в левове и чуждестранна валута собственост на кредитополучателя или трети лица по влог/сметка, открити  в Банката, съгласно сключен договор за залог
3. Залог върху бъдещи вземания на кредитополучателя от:
а) доходи по трудови или извънтрудови правоотношения;
б) доходи от пенсии (с изключение на доходи от пенсия за инвалидност);
в) доходи от наеми;
г) други доходи,
4. Залог върху бъдещи вземания по разплащателна сметка на кредитополучателя в Банката.

Срок на издължаване на кредита

Минимален срок: 0.5 години (6 месеца)

Максимален срок за издължаване: до 10 години (120 месеца)

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в лева се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.
Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6 месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

15 000 лева

* при пълен превод на месечното възнаграждение

6.90%

7.66%

10 години

173.39 лева

120 броя

6 136.98 лева

21 136.98 лева

15 000 лева

* при превод на МПВ+100 лв.

7.90%

8.74%

10 години

181.20 лева

120 броя

7 073.97 лева

22 073.97 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      -          годишният лихвен процент:

      ·         6.90% (при пълен превод на месечното възнаграждение)

      ·         7.90% (при превод на МПВ+100 лв.)

      -          такса за проучване и анализ на искането за кредит – 30 лева

     -          еднократна комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка – 2 %

Издължаване на кредита

Равни месечни анюитетни вноски, включващи главница и лихва, погасителен план с равни вноски по главница и намаляваща лихва

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

-  за проучване и анализ по искане за кредит;

-  за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна  сделка;

-  за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на дата на месечна вноска и промяна на сметка).

Бонус

Застраховка Живот за сметка на банката

Необходими документи:

Искане за кредит (по образец на Банката)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на Банката)

Документи по образец на банката

Други документи в зависимост от дохода

 

 

Валутни курсове 23.10.2020

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,61860
Продава 1,69560
Фиксинг на БНБ 1,65454
Купува 1,78600
Продава 1,86600
Фиксинг на БНБ 1,82345
Купува 2,12410
Продава 2,20410
Фиксинг на БНБ 2,16657

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката