ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Валута

Левове и Евро

Размер на кредита

Минимален размер: 500 лева

Максимален размер: 40 000 лева 

Обезпечение

1. Поръчителство на правоспособни и дееспособни физически лица - български граждани с постоянно местоживеене в страната, съгласно сключен договор за кредит
2. Залог върху вземане на парични средства в левове и чуждестранна валута собственост на кредитополучателя или трети лица по влог/сметка, открити  в Банката, съгласно сключен договор за залог
3. Залог върху бъдещи вземания на кредитополучателя от:
а) доходи по трудови или извънтрудови правоотношения;
б) доходи от пенсии (с изключение на доходи от пенсия за инвалидност);
в) доходи от наеми;
г) други доходи,
4. Залог върху бъдещи вземания по разплащателна сметка на кредитополучателя в Общинска банка (ОБ).

Срок на издължаване на кредита

Минимален срок: 0.5 години (6 месеца)

Максимален срок за издължаване: до 10 години (120 месеца)

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в левове се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.
Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6-месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

15 000 лева

* при пълен превод на месечното възнаграждение

6.50%

7.10%

10 години

170.32 лева

120 броя

5 688.70 лева

20 688.70

лева

15 000 лева

* при превод на МПВ+100 лв.

7.50%

8.17%

10 години

178.05  лева

120 броя

6 616.51 лева

21 616.51 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      -          годишен лихвен процент:

   ·         6.50% (при пълен превод на месечното възнаграждение)

  ·         7.50% (при превод на МПВ+100 лв.)

      -          еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение

 

     Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски

Издължаване на кредита

1. Анюитетни вноски - равни месечни погасителни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница; или

2. Равни вноски по главница и съответната месечна лихва - намаляващи месечни погасителни вноски.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

-  за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на дата на месечна вноска и промяна на сметка).

Бонус

Застраховка „Живот“ за сметка на ОБ

Необходими документи:

Искане за кредит (по образец на ОБ)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на ОБ)

Документи по образец на ОБ

Други документи в зависимост от дохода

 

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката