ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

 

 

Ипотечен кредит 

 

Цел на кредита

Ипотечният кредит в ОБ може да има две основни цели:
I. ЗА ПОКУПКА  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

С ипотечен кредит за покупка на жилищен имот е възможна покупката на следните видове имоти:
- готови (завършени) имоти

-  апартаменти; къщи; вили; студия и ателиета; гаражи; идеални части от съсобственост на недвижими имоти.
-  закупуване на недвижим имот на "груб строеж" акт 14 с обезпечение друг недвижим имот.
II. ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ, предоставени от други банки на кредитоискателя, съдлъжника или друго физическо лице

 

Валута

Лева и евро

 

Размер на кредита

Минимален размер – 5000

Максимален размер - BGN 500 000 / EUR 250 000

1. При  опция "пълна отговорност":

до 85 % от пазарната оценка на имота за монолитно строителство

до 70%  от пазарната оценка на имота за панелно строителство

2. При опция "ограничена отговорност"

до 55% от пазарната оценка на имота за монолитно строителство.

до 50% от пазарната оценка на имота, приет като обезпечение в случай, че имотът е сглобяема бетонна конструкция (панелно строителство)

 

Срок на издължаване на кредита:

Минимален  срок - 1 (една) година

Максимален срок - 30 (тридесет)години

 

 

Опция

1. "Пълна отговорност" - в случаите, в които клиента отговаря с цялото си имущество.
2. "Ограничена отговорност" - в случаите, в които кредиторът се удовлетворява до размера на стойността на недвижимият имот предложен за обезпечение.

 

Обезпечение

Ликвидно недвижимо имущество, собственост на кредитополучателя/ съдлъжника или трето лице  - апартаменти, къщи,  ателиета, гаражи, заедно с прилежащите им части от земята или правото на строеж. Първа по ред ипотека върху жилищен имот в полза на ОБ за приемливи имоти, предоставени като обезпечение. Допуска се ипотеката да бъде втора или следваща по ред, ако предходните ипотеки също са в полза на ОБ и обезпечават вземания на кредитоискателя/съдлъжника.

 

Начини за изплащане на кредита

Равни месечни анюитетни вноски, включващи главница и лихва, погасителен план с равни вноски по главница и намаляваща лихва

 

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в лева се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.

Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6 месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Такси,  комисион и и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

            1.      Такса за проучване и анализ на искането за кредит (събира се при входиране на искането);

            2.      Комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка (събира се за нов кредит еднократно върху договорения размер на кредита , при първото усвояване);

      3.   Такса/комисиона за предоговаряне:

- промяна на лихвени нива;

- за всички други предоговаряния - без такса;

     4.    Такса за заличаване на ипотека

 

Актуална информация за лихвите, таксите и комисионите, може да намерите в  ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Други разходи

Такса за оценка/преоценка на имота, предложен за обезпечение - съобразно тарифата за оценка на  обезпечения по ипотечни кредити

 
 

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.25%

4.43%

30 години

491.94 лева

360 броя

78 198.27 лева

178 198.27 лева

 

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

 

       -          годишният лихвен процент – 4.25%

       -          такса за проучване и анализ на искането за кредит – 50 лева

       -          еднократна комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка – 1%

       -          такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 50 лева

 

 

*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, оценката, преоценката и застраховките на обезпечението.

 

Допълнителни услуги

Банката изисква от потребителя сключването и поддържането за целия срок на договора  за кредит имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита

 

 

 

Бонус

Застраховка Живот за сметка на банката

 

Необходими документи

Искане за кредит;

Документ за самоличност вкл. на кредитоискателя/съпруг/га, съдлъжника,  съответно трети задължени лица, предоставили свои недвижими имоти за обезпечение;

Документи за доказване на доход по образец на Банката;

Документи относно собствеността и оценката на имота, учредяване на ипотека, целта на финансиране и усвояване на кредита;

В случай на рефинансиране, трябва да се представят документи относно кредита в другата банка

 

 

Валутни курсове 16.4.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59640
Продава 1,67340
Фиксинг на БНБ 1,63394
Купува 1,74240
Продава 1,81240
Фиксинг на БНБ 1,77062
Купува 2,20900
Продава 2,28900
Фиксинг на БНБ 2,25448

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката