Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | Брокерски услуги | Продукти – “Същност на финансовите инструменти” | Акции

Акции

Акциите са вид базов финансов инструмент -  ценни книжа, издавани от акционерни дружества, с които се удостоверява участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Акциите дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

ИП Общинска Банка АД  предлага:

  • покупко-продажба на акции, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД);
  • покупко-продажба на акции, търгувани извън регулиран пазар;
  • покупко-продажба на права върху акции;
  • покупко-продажба на акции/дялове от колективни инвестиционни схеми.

Документи:

  • нареждане/поръчка за сделка с финансови инструменти;
  • сведения /декларации/ за финансовото състояние на клиента;
  • договор за посредничество /брокерски договор/ при сделки с финансови инструменти.

Общи документи:

  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на ИП Общинска Банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти;
  • Други документи (получават се на място в Банката).

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

ИП Общинска Банка АД в изпълнение на изискванията на Наредба №38 за дейността на инвестиционните посредници,  с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.
Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Риск при сделки с акции

Инвестирането в акции носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, валутен риск, риск на емитента и риск на сетълмента.

Пазарният риск при инвестициите в акции се характеризира с вероятността от понижение на цената на ценните книжа, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

Ликвидният риск при инвестирането в акции се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа. Ликвидният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан със свободно-търгуемия обем акции (фрий флоут), определен за всяка търгувана емисия.

Валутният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан и зависи от движението на валутните курсове. По-нисък риск е характерен за инвеститорите с базова валута в евро (поради Валутния борд в страната) и нулев за онези, с базова валута в левове (тъй като акциите, търгувани в страната се издават само в левове).

Риск на емитента при инвестициите в акции е възможен при възникване на финансово затруднение за емитента  или т.н. несистемен (специфичен риск).

Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане" (DVP).

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65