Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | Брокерски услуги | Продукти – “Същност на финансовите инструменти” | Облигации

Облигации

Облигациите са вид дългови ценни книжа, които носят на своите притежатели паричен доход под формата на фиксирана или плаваща лихва (купон), съобразно проспекта на емитента. Емитентът на облигацията носи задължението да изплати главницата на облигацията на точно определена дата, наречена падеж. В зависимост от емитента, облигациите могат да бъдат:

  • общински облигации (издадени от местните органи на властта);
  • корпоративни облигации (издадени от търговски дружества);
  • ипотечни облигации (издадени от банки въз основа на портфейлите им от ипотечни кредити);
  • държавни облигации.

ИП Общинска Банка АД осъществява посредничество при сключване на сделки със следните видове облигации: корпоративни, общински и ипотечни.

Документи:

  • нареждане/поръчка за сделка с финансови инструменти;
  • сведения /декларации/ за финансовото състояние на клиента;
  • договор за посредничество при сделки с финансови инструменти.

Общи документи:

  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на ИП Общинска Банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти;
  • Други документи (получават се на място в Банката).

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

ИП Общинска Банка АД в изпълнение на Наредба №38 за дейността на инвестиционните посредници,  с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Риск при сделки с облигации

Инвестициите в корпоративни и общински облигации, търгувани в страната, се характеризират основно с пазарен, ликвиден и валутен риск, както и риск на емитента и риск свързан със сетълмента.

Пазарният риск при облигациите е свързан с негативна промяна на пазарните лихвени проценти спрямо емитираните дългови ценни книжа с фиксиран или плаващ лихвен процент. Краткосрочните облигации се асоциират с по-нисък риск, докато дългосрочните облигации са свързани с по-висока степен на риск.

Ликвидният риск при облигациите се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора дългови финансови инструменти. Ликвидният риск при този тип финансови инструменти се обуславя от ограничените обеми облигационни заеми, търгувани в страната.

Валутният риск при корпоративните/общински облигации е по-нисък за инвеститори с базова валута в лев и евро (поради въведения Валутен борд в България). За инвеститори с базова друга валута, валутният риск зависи от движението на валутните курсове.

Рискът на емитента е свързан с възможността емитентът (дружество или община) да изпадне във финансово затруднение и да не може да изплати главницата и лихвите по облигационния заем.

Риск на сетълмента при облигациите се свързва с възникнали неблагоприятни пазарни последици по време на неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане".

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65