Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | Брокерски услуги | Продукти – “Същност на финансовите инструменти” | Компенсаторни инструменти

Компенсаторни инструменти

Компенсаторните инструменти са безналични, поименни непарични платежни средства, които са издадени за обезщетяване на лица, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Те могат да се търгуват само на регулиран пазар на ценни книжа.

Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи издадени по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

С компенсаторни инструменти може да се погасяват лихви по ЗУНК, да се участва в търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд или да се извършват плащания по приватизационни сделки през Българската фондова борса.

ИП Общинска Банка АД извършва покупко-продажба и блокови сделки с всички видове компенсаторни инструменти, търгувани в страната:

  • компенсаторни записи;
  • жилищни компенсаторни записи;
  • поименни компенсационни бонове.

Документи:

  • нареждане/поръчка за сделка с финансови инструменти;
  • сведения /декларации/ за финансовото състояние на клиента;
  • договор за посредничество при сделки с финансови инструменти.

Общи документи:

  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Общинска Банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти;
  • Други документи (получават се на място в Банката).

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

ИП Общинска Банка АД в изпълнение изискванията на Наредба №38 за дейността на инвестиционните посредници,  с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Инвестирането в компенсаторни инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Риск при сделки с компенсаторни инструменти

Инвестициите в компенсаторни инструменти се характеризират основно с пазарен, ликвиден и целеви риск.

Пазарният риск при инвестициите в компенсаторни инструменти се свързва с възможността от понижение на цената на финансовия инструмент.

Ликвидният риск при компенсаторните инструменти се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора компенсаторни финансови инструменти.

Целевият риск при компенсаторните инструменти се характеризира с ограничението за целево използване и инвестиране на този тип финансови инструменти само в конкретни проекти и сделки като платежно средство, приемано от държавата (погасяване на лихви по ЗУНК, участие в търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд или извършване на плащания по приватизационни сделки през БФБ – София АД).

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65