Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | MiFID | Класифициране на клиентите

Класифициране на клиентите

КАТЕГОРИИ КЛИЕНТИ. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИИТЕ КЛИЕНТ.

Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, считано от 1 ноември 2007 г. всички инвестиционни посредници категоризират клиентите си в категории.

При осъществяване на дейността си като инвестиционен посредник Банката прилага различни процедури и правила при изпълнението на клиентски нареждания в зависимост от категорията на клиентите.   

Клиентите, на които банката предоставя инвестиционни услуги и дейности, се класифицират в една от следните категории:

 1. приемлива насрещна страна;
 2. професионален клиент;
 3. непрофесионален клиент.

Нивото на защита на всяка от категориите клиенти зависи от предполагаемия опит и знания, присъщи за съответната категория и е регламентирано в ЗПФИ и Наредба №38:

 • Непрофесионалните клиенти получават пълно ниво на защита;
 • Професионалните клиенти получават определено ниво на защита, предвидено в ЗПФИ и Наредба №38 в съответствие с техния опит и знания;
 • Приемливите насрещни страни получават най-ниска степен на защита.

Степента на защита рефлектира върху отношенията, които Банката поддържа с клиентите, като разликите са в следните насоки:

 • вид и обем на информация, която се предоставя на Клиента;
 • вид на информация, която се изисква от Клиента;
 • процес по предоставяне на инвестиционни услуги, извършване на инвестиционни дейности, изпълнение на клиентски нареждания и предоставяне на съответната степен на защита.

Критерии за определяне на категориите клиенти

Приемлива насрещна страна

Съгласно изискванията на ЗПФИ и Наредба №38, Общинска банка АД ще категоризира като “приемливи насрещни страни” клиенти, които са:

а/ инвестиционни посредници;

б/ кредитни институции;

в/ застрахователни дружества /компании/;

г/ колективни инвестиционни схеми;

д/ управляващи дружества;

е/ пенсионни фондове;

ж/ пенсионно осигурителни дружества;

з/ други финансови институции;

и/ лицата по чл.4, ал.1, т.11 и 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

к/правителства на държави;

л/ държавни органи, които управляват държавен дълг;

м/ централни банки и международни институции, както и такива субекти от трети държави, ако изрично са поискали да бъдат третирани като такива.

Професионален клиент

Съгласно Приложението към чл. 36, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), под професионални клиенти се разбира:

Раздел І

 1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва:
  а) кредитни институции;
  б) инвестиционни посредници;
  в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
  г) застрахователни дружества (компании);
  д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
  е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
  ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки;
  з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари;
  и) други институционални инвеститори.
 2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:
  а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
  б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
  в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.
 3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.
 4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

Раздел II

Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти

 1. Идентификационни критерии:
  Клиентите по чл. 37, ал. 1 трябва да отговарят най-малко на два от следните критерия:
  а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
  б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
  в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.
 2. Процедура
  Клиентите по чл. 37 могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следната процедура:
  а) клиентите трябва да поискат писмено пред инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт;
  б) инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;
  в) клиентът трябва да декларира, че е уведомен за последиците по буква "б";
  г) преди да вземе решение клиентът по чл. 37 да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 1.

Непрофесионален клиент

Всички клиенти, които съгласно ЗПФИ и Наредба № 38 ще бъдат категоризирани като “непрофесионални клиенти” от страна на Банката са клиенти, които не отговарят на изискванията за професионални клиенти по чл.5. 

Клиент, който е категоризиран въз основа на предоставената по чл.9 информация като “непрофесионален клиент”, включително държавните органи и частните индивидуални инвеститори, може да бъде определен по негово искане като “професионален”, ако отговаря поне на два от следните критерия: 

а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на  500 000евро;

в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

 

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65