Преференциални условия за кредитиране на индивидуални клиенти

Начало | Индивидуални клиенти | Преференциални условия за кредитиране на индивидуални клиенти
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Целеви сегмент и критерии, на които следва да отговаря индивидуалният клиент - физическо лице на банката: 

  1. За лица, упражняващи свободна професия – експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия : а) осъществяват за своя сметка професионална дейност; б) не са регистрирани като еднолични търговци; в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (по смисъла на т.29 от параграф 1 на Допълнителни разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физически лица).

Физическото лице е необходимо да има брутен годишен доход от упражняваната свободна професия в размер  не по-малък от 20 000 лева.

  1. За лица, заемащи  ръководни длъжности в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката (например: търговски дружества в структуроопределящи отрасли; бюджетни предприятия, лечебни заведения; учебни заведения; окръжни и районни съдилища; прокуратура; сдружения с нестопанска цел и други).

Физическото лице е необходимо да е на ръководна длъжност, посочена в клас 1, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (публикувана в интернет страницата на НАП)

  1. За лица, работещи по трудови и/или служебни правоотношения в предприятия и/или организации - клиенти или неклиенти на банката (например: специалисти по природни и технически науки – инженери по електротехнологии; медицински специалисти – лекари, фармацефти; преподаватели; стопански и административни специалисти – счетоводители, финансови анализатори; специалисти по информационни и комуникационнни технологии – системни анализатори, софтуерни разработчици, приложни програмисти; техници и приложни специалисти; други групи професии и длъжности ).

Физическото лице е необходимо да има нетен месечен доход, формиран от трудови и/или служебни правоотношения в размер не по-малък от 2 500 лева.