Кредит „Житен клас“

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

Предимства

 • Без ежемесечни погасителни вноски по главницата;
 • Безплатна застраховка „Живот“.

Параметри

Валута Лева
Размер до 85 % от размера на прогнозната субсидия
Срок 1 година (12 месеца)
Годишен лихвен процент от 5.90% - променлив лихвен процент
Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 20 лв до 320 лв според размера на кредита;
 • за предоговаряне (при промяна на лихва) - 1% от размера на остатъчната главница.
Обезпечение
 • Първи по ред особен залог върху бъдещи вземания от ДФ „Земеделие“;
 • Залог върху вземания по разплащателните сметки в Банката.
Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Специални изисквания Кредит за регистрирани земеделски стопани, които:
 • имат минимум две годишен опит в земеделското производство;
 • са получавали субсидии през предишната една година по сметка в Банката.
Издължаване
 • еднократно в края на периода (ежемесечно погасяване на лихва и еднократно изплащане на главницата) с възможност за частично погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидия през целия срок;
 • на три вноски, съобразени със срока и размера на очакваните субсидии.
Необходими документи
 • Искане декларация за банков потребителски кредит;
 • Документ за самоличност и регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година от Областна дирекция „Земеделие“;
 • Декларация за икономическа свързаност на физическото лице с други лица;
 • Документи за доказване на доход за последните две години (ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Копие от входирано Заявление за подпомагане за съответната стопанска година в Държавен фонд „Земеделие“ с посочен Уникален регистрационен номер;
 • Удостоверение за декларирани площи/животни схеми от ДФ „Земеделие“, с посочен IBAN на кредитополучателя в Банката;
 • Други документи по преценка на Банката.

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Общи разходи по кредита Обща дължима сума
15 000 лв. 6.40 % 10.27% 12 месеца 795.08 лeва 15 795.08 лeва

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

 • • годишен променлив лихвен процент – 6.40%. Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6 - месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД.;
 • еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 270 лв.