Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юли 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | Речник

Речник

Администриране на ценни книжа
"Администриране на ценни книжа" е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

Актив

Актив е:
а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи.
б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.

Акции
Вид ценна книга, издадена от акционерно дружество, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

Акционер
"Акционер" е лице, което пряко или непряко притежава:

а) акции на емитента от свое име и за своя сметка;
б) акции на емитента от свое име, но за сметка на друго лице;
в) депозитарни разписки, в който случай притежателите на депозитарните разписки се смятат за акционери на базовите акции, за които депозитарните разписки са издадени.

Акционерен капитал
Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.

Акционерно дружество
Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Всяка привилигерована акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигерованата акция се превръща в обикновена, при неизплащане на дължимия дивидент.

Балансова стойност на една акция
"Балансова стойност на една акция" е частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

Банка депозитар
Банката депозитар съхранява паричните средства и ценни книжа на взаимните фондове, извършва плащания от името и за сметка на фонда.

Борса
Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко - продажба на стандартизирани масови стоки /стокова борса/ или на акции, облигации и други ценни книжа /фондова борса/.

Борсов индекс
Борсовият индекс е показател, изразяващ равнището на курсовете на ценните книжа. В света най-известни са DowJonesIndustrialaverage, S&P500 и NASDAQ в САЩ, FTSE100 в Лондон, CAC40 във Франция, DAX в Германия, NIKKEI225 в Япония, а в България SOFIX и BG40.

Борсов курс
Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.

Брокер
Финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчение на клиента.

Български депозитарни разписки
"Български депозитарни разписки" са емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

Варант
"Варант" е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Депозитарни разписки
"Депозитарни разписки" са ценни книжа, които се издават въз основа на ценни книжа на емитент, регистриран в друга държава, и дават право на техните притежатели да упражняват правата, свързани с базовите ценни книжа.

Депозитарни разписки за акции
"Депозитарни разписки за акции" са ценни книжа, изразяващи правото на техния притежател да получава доход от емитента в размер, зависещ от размера на дохода на емитента от акциите на друг емитент, и правото да се заменят разписките за акции,

Депозитен сертификат

"Депозитен сертификат" е търговска ценна книга, издадена от банка срещу срочен паричен влог.

Диверсификация
Инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестиране в различни категории инвестиции: акции, облигации, и т.н., включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави.

Дивидент
Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.

Доверително управление
Доверителното управление е индивидуализиран  инвестиционен продукт, който дава възможност на клиентите да формулират  и изразят по-конкретно инвестиционните си цели и ограничения, т.е. целите на  индивидуалния доверителен портфейл акцентират в по-голяма степен на  персоналните изисквания за възвръщаемост на базата на избора между риск и  доходност. Този продукт представлява управление на индивидуален портфейл от  ценни книжа и/или пари от името и за сметка на клиента и на негов риск. В резултат на това  клиента-доверител има възможност да реализира по-висока доходност в сравнение с  традиционните форми, използвани от широката публика

Дялове на колективни инвестиционни схеми

"Дялове на колективни инвестиционни схеми" са финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на колективната инвестиционна схема.

Емитент
"Емитент" е лицето, задължено по ценните книжа:

а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството;
б) които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
В случаите на депозитарни разписки за ценни книжа емитент е лицето, което е издало базовите ценни книжа.

Записване
"Записване" е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

Инвеститор

а) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор);
б) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това (професионален инвеститор);
в) банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).

Ипотечно обезпечена облигация
Облигация, обезпечена от портфейл ипотеки и предполагаща предварително съставен план на плащанията, които инвеститорът - собственик на облигацията получава независимо от подлежащата дейност по ипотеките. Такава облигация може да бъде погасена на траншове или серии с различни дати на падеж.

Капиталов пазар
Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа.

Капиталова емисия
Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения).

Квалифицирани дългови ценни книжа
Това са ценни книжа с дългосрочен кредитен рейтинг: не по-нисък от "BBB+" по Standard and Poor's и Fitch или "Baa1" на Moody's, съответно с краткосрочен кредитен рейтинг: не по-нисък от "A-2" по Standart and Poor's, "F-2" на Fitch или "Р-3" на Moody's. Standard and Poor's, Fitch и Moody's са международно признати рейтингови агенции, които предоставят услуги по оценка на кредитния риск и на инвестиции в ценни книжа.

Клиринг

"Клиринг" е взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

Колективна инвестиционна схема
"Колективна инвестиционна схема" е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар по смисъла на чл. 164б , както и в други ликвидни финансови активи по чл. 195 парични средства, набрани чрез предлагане на дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.

Комисия за финансов надзор

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор".

Компенсаторни инструменти
По своята същност компенсаторните инструменти са временно платежно средство,
пуснато в обръщение от държавата на капиталовите пазари поради особеният
обезщетителен характер, който притежава. Тъй като в най-общ смисъл компенсаторните
инструменти са близки до ценните книжа, те са приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа.

Конвертируема облигация
Конвертируема облигация е:

а)облигация, която може да бъде конвертирана в акции;
б)облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.

Корпоративни облигации
Облигации емитирани от търговски дружества. Обикновено носят по-висока доходност от държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. По правило, колкото по-стабилна и платежоспособна е дадена компания, толкова по-ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е така заради по-малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане на задълженията.

Котировка
Определяне на пазарната стойност на ценни книжа.

Крива на доходността
Графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос – времето до падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.

Курс на акции, облигации и други ценни книжа

Текуща пазарна цена на ценната книга.

Ликвидни активи

"Ликвидни активи" са парични средства или активи на инвестиционното дружество или договорния фонд, които могат да бъдат продадени в рамките на 3 месеца на стойност, приблизително равна на стойността, по която са оценени.

Ликвидност
Ликвидността показва колко бързо даден актив може да продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).

Лимитирана поръчка
Поръчка за покупка или продажба на определено количество от даден финансов актив при достигане на определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в който поръчката да бъде активна.

Маркет-мейкър
"Маркет-мейкър" е лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

Матуритет
Остатъчен срок до падежа на даден финансов инструмент или задължение.

Нетна настояща стойност
Един от често използваните методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталовото бюджетиране. Определя се като разлика между настоящите стойности на входящите и изходящите парични потоци. За по-изгодни се приемат проектите с по-висока нетна настояща стойност.

Нетна стойност на активите
"Нетна стойност на активите" е сумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице - оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на инвестиционно дружество, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена с оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на задълженията за управление по получени заеми и други.

Номинал

Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.

Номинална лихва
Лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени.

Номинална стойност на акция
Частта в акционерния капитал на фирмата, обозначена на лицевата страна на акцията.

Облигации
Вид дългови ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията.

Пазарна цена
"Пазарна цена" е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

Поемане
"Поемане" е налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.

Портфейл
"Портфейл" е съвкупност от притежаваните от инвеститора ценни книжа и други финансови активи.

Права
"Права" са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

Предложител

"Предложител" е лице, което предлага публично ценни книжа, на които не е емитент.
Принцип на  “китайската стена” – принципът се основава на разделение на функциите между отделните служители и отдели в организацията.

Разделяне на акции
"Разделяне на акции" е емитирането на определен брой акции от дружество, които се заменят срещу досегашния брой акции, притежавани от акционерите.

Реална лихва
Равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период.

Риск
Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.

Свързани лица

"Свързани лица" са две или повече физически или юридически лица, свързани чрез:

а) участие, което представлява притежание, пряко или чрез контрол, на
20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на едно дружество;
б) отношение на контрол между дружество майка и дъщерно дружество, както и чрез подобни отношения между всяко физическо или юридическо лице и едно дружество, като всяко дъщерно дружество на дъщерно дружество също ще бъде разглеждано като дъщерно на дружеството майка, което е начело на тези дружества;
в) отношения на контрол трайно с едно и също лице.

Сетълмент
"Сетълмент" е изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Депозитарна институция и за тяхното заплащане.

Такси
Определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други

Тренд

Трендът е осовната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.

Финансови инструменти
Събирателно наименование на всички финансови договори (ценни книжа и деривати).

Хеджиране
Начин на намаляване на кредитния риск чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането.

Ценни книжа
Книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят например облигациите, към вторите - акциите.

Централен депозитар
Централен Депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Централният депозитар е учреден като акционерно дружество на 13.08.1996 г. на основание чл.91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Акционери на депозитара са големите търговски банки и Инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

MiFID
MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive) е част от законодателството на Европейския съюз, което осигурява хармонизирани регламенти за инвестиционните услуги в 30 държави-членки на Европейското икономическо пространство (27-те държави-членки на ЕС плюс Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).  Основните цели на директивата са за увеличаване на конкуренцията и защитата на потребителите в инвестиционни услуги.  От влизането в сила на 1 ноември 2007 г., той заменя на инвестиционните услуги директива.

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65