Начало | Продукти

Продукти

Банкови продукти и услуги:

Срочни влогове в лева и чуждестранна валута
Безсрочни влогове в лева и чуждестранна валута:
 • спестовни
 • детски влогове
 • влогове под условие
Разплащателни сметки стандартни разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута;
разплащатени сметки със специално предназначение при покупко-продажба на недвижим имот;
специални разплащателни сметки на граждански дружества на частни съдебни изпълнители;
специални клиентски сметки на застрахователни брокери и застрахователни агенти
Разплащания в лева и чуждестранна валута
Документарни операции
 • откриване и обработка на документарни акредитиви
 • издаване и обработка на банкови гаранции
 • обработка на инкаса
 • сконтиране на вземания по акредитиви
Операции с чекове
 • издаване и инкасиране на поименни чекове
Касово обслужване на републиканския и местни бюджети  
Кредитиране:  
  на общини
 • управление на международни кредитни линии за проектно и експортно финансиране
 • кредити в лева и чуждестранна валута
 • издаване на банкови гаранции
  на фирми
 • кредити в лева и чуждестранна валута
 • издаване на банкови гаранции
 • управление на международни кредитни линии за проектно и експортно финансиране
  на граждани
 • кредити за текущо потребление, за строеж и покупка на жилища
 • овърдрафт по картови сметки
Операции на финансови пазари
 • покупко-продажба на валута
 • арбитражни операции
 • сделки с ДЦК
 • операции с корпоративни ценни книжа и компенсаторни инструменти
 • депозитарна и попечителска дейност
Консултации
 • подготовка и реализиране на инвестиционни проекти
 • подготовка на облигационни заеми
 • консултации при присъждане на кредитен рейтинг
 • други специфични услуги
Инкасово обслужванеинкасиране на парични средства или други ценни пратки от обекти на клиенти чрез специализиран транспорт и охрана
Интернет банкиране актуална информация за състоянието по сметки и възможност за извършване на банкови операции и транзакции, от всеки компютър, свързан с интернет, от всяка точка на света, в реално време
Издаване на елекронни банкови карти
 • дебитни карти "Cirrus/Maestro" и кредитни карти "Eurocard/MasterCard" с местен и международен достъп;
 • предоставяне на основни и допълнителни услуги:
  • превеждане на работни заплати, пенсии, стипендии и др. по картови сметки
  • плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминални устройства
  • извършване на комунални и други плащания чрез Интернет, банкомат и телефон и др.
  • застраховане на картодържателите на златни и бизнес кредитни карти при пътуване в чужбина.
Трезор
 • обществен
 • денонощен
Дистрибуция на едро на налични парични средства  

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката