Начало | Лихви | Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г

Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г

Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) по кредитите, предоставени на физически лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г., включително

1. Предоставените от Общинска банка АД кредити (с изключение на обезпечените с парични средства и/или ДЦК) се олихвяват с променлив лихвен процент, определен от компетентен орган на банката. Лихвеният процент се формира от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка, в сила за месец януари, съответно за месец юли на текущата година плюс надбавка/отбив.

2. През периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 януари на същата година, а през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 юли на същата година.

3. За договори за кредит, сключени през периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, лихвеният процент се формира на база ОЛП, в сила за месец януари на същата година плюс съответната надбавка/отбив, а за договори за кредит, сключени през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, лихвеният процент се формира на база ОЛП, в сила за месец юли на същата година плюс съответната надбавка/отбив.

4. В случай че определянето на основен лихвен процент от БНБ бъде преустановено и/или отменено, компетентен орган на Общинска банка АД определя друг референтен лихвен процент по смисъла на ЗПК или ЗКНИП, като лихвените условия по кредитите се считат за автоматично променени в съответствие с приетите изменения. 

Основни лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на физически лица

>

Дата ОЛП, (%)
01.07.2014 0.03
01.01.2015 0.01
01.07.2015 0.02
01.01.2016 0.01
01.07.2016 0.00
01.01.2017 0.00
01.07.2017 0.00
01.01.2018 0.00
01.07.2018 0.00

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката