Начало | За корпоративни клиенти | Сметки | Специални разплащателни сметки

Специални разплащателни сметки

Общинска банка АД открива “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” (сметките) в :

 • левове;
 • щатски долари;
 • евро;
 • швейцарски франкове;
 • британски лири.

По сметките се набират средства с благотворителна цел /дарения/ - за лечение, обучение, възстановяване и опазване на исторически и културни паметници, подпомагане на лица с увреждания и деца без родители, пострадали от природни бедствия, както и за социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели.

Целта, за която се открива сметката се определя от лицето, което я открива и тя не може да противоречи на законите в страната или добрите нрави, или да допуска неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми. Лица, които могат да откриват сметките са местни и чуждестранни юридически лица. При откриване на сметка за набиране на средства за лечение в чужбина, освен документите за откриване на банкова сметка се изисква представяне на епикриза от българско лечебно заведение и разрешение от Министерство на здравеопазването.

Титуляри на сметките са местни и чуждестранни юридически лица по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - сдружения и фондации:

 • юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;
 • юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дйност.

Без изискване за поддържане на минимален авоар Върху сумите по сметките получавате лихва, която се начислява в края на годината или при закриване на сметката, на база 360/360 дни. Сумите се олихвяват с действащите лихвени проценти за срочни влогове на юридически лица със срок 12 месеца за съответния вид валута. Вносители по сметката могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица. Специфични условия за разпореждане със сумите по сметките:

 • средствата се ползват само за предварително конкретно определената с договора за разплащателна сметка цел или съгласно определеното в договора последващо предназначение на набраните средства по нея, в случай на невъзможност или само на частично използване на средствата по сметката;
 • със средствата по сметката се разпореждат законният представител на титуляра, или упълномощено от титуляра лице;
 • разпореждане със суми от сметките и закриването на сметките се извършва в поделенията на банката, в които те са открити;
 • за превод на суми от сметката в чуждестранна валута, чийто размер надхвърля определения с действащото валутно законодателство, се изисква допълнително представяне на документи.

При ползване на “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” Общинска банка АД не събира следните такси:

 • за откриване;
 • за обслужване и при закриване на сметката;
 • за вноски на суми в брой;
 • за вътрешнобанкови преводи в лева и в чуждестранна валута;
 • за извършване на преводи в чуждестранна валута;
 • за получаване на преводи в чуждестранна валута;
 • за промяна на данните по нареден валутен превод;
 • за анулиране на вече нареден валутен превод;
 • за запитване от други банки относно неточности по нареден валутен превод.

За извършване на всички други услуги, свързани с откритите сметки, се събират такси и комисиони съгласно Тарифата на банката.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката