Сделки с чуждестранни ценни книжа

Общинска банка АД извършва следните сделки на пазарите на чуждестранни ценни книжа в страната и чужбина:

  • Покупко-продажби и репо сделки с чуждестранни ценни книжа и посредничество за сключване на такива сделки;
  • Поемане на емисии на ценни книжа на чуждестранни пазари;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа;
  • Държане на чуждестранни ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Изготвяне на проспекти за публично предлагане на чуждестранни ценни книжа;
  • Представителство на притежателите на чуждестранни ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общите събрания на притежателите на ценни книжа;
  • Заемане на чуждестранни ценни книжа;
  • Информационни консултантски услуги във връзка с гореизброените дейности.

Тарифа за таксите и комисионните. За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на "Общинска банка"АД

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката