Начало | За корпоративни клиенти | Сделки на капиталовия пазар | Сделки с ДЦК и дългови инструменти

Сделки с ДЦК и дългови инструменти

Общинска Банка АД е одобрена от Министерството на финансите за първичен дилър на Държавни Ценни Книжа.
Общинска Банка предлага на своите клиенти и контрагенти следните сделки с Държавни Ценни Книжа: 

  • Сделки с държавни ценни книжа, емитирани от правителството на Република България – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство и търгуеми на пазарите в страната и чужбина.
  • Сделки с Държавни Ценни Книжа, емитирани от чужди правителства – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от чужди правителства, търгуеми на международните финансови пазари.
  • Сделки с дългови ценни книжа, емитирани на външни пазари – окончателна покупка или продажба на дългови ценни книжа, емитирани от чуждестранни финансови и нефинансови институции, търгуеми на международните финансови пазари.
  • Репо сделки – Общинска Банка АД предлага Репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни инструменти, с ангажимент за обратно изкупуване на ценни книжа с бъдеща дата. Репо сделките представляват гъвкав инструмент за инвестиране на свободни парични средства дори и за нестандартни периоди. Репо сделка продава-купува е сделка, при която Банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува-продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката