Сметки

В Общинска банка АД Вие можете да откриете всички видове фирмени сметки, чрез които да осъществявате и управлявате своя бизнес:

 • разплащателни сметки;
 • депозитни сметки;
 • други специални сметки.

Необходими документи за откриване на всяка фирмена сметка:

 • Копие от документа за регистрация на клиента;
 • Удостоверение за актуално състояние;
 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • Фирмен печат;
 • Извлечение от учредителния акт на клиента;
 • Акта за оправомощаване на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • Искане за откриване на банкова сметка.

На място, при откриване на сметката, пред служител на банката се попълват:

 • спесимен от подписите на лицата, имащи право да се разпореждат със сметката;
 • пълномощно/и за получаване на банкова поща и/или пари в брой за определени служители на клиента;
 • договор за разплащателна сметка (в левове или чуждестранна валута).

Разпореждането със сметката и закриването й се извършва само в поделението на банката, където е открита. Право да се разпореждат със сметката имат само лицата, посочени в договора.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката