План за действие на ОБЩИНСКА БАНКА АД съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

Начало | Информация за лихвени условия на Общинска банка АД | План за действие на ОБЩИНСКА БАНКА АД съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-долу за краткост “Регламент (ЕС) 2016/1011“, налага определени изисквания към поднадзорните субекти, които използват бенчмарк за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, поднадзорните субекти, които използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя.

Настоящият План за действие е изготвен от "Общинска банка" АД (наричана по-долу „Банката“) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 и се прилага когато бенчмарк за лихвен процент, индекс или индикатор, ползван от нея за референтен лихвен процент по договори за кредит, по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и Закона за кредитните институции (ЗКИ), се промени съществено или вече не се изготвя, като се предприемат следните действия:

I. Определя се въздействието от настъпването на съществена промяна/прекратяване изготвянето на даден бенчмарк за лихвен процент/индекс/индикатор, върху сключените договори с клиенти, като включително се анализира съществуващата документация и продукти, и се оценяват последиците от настъпилото събитие.

II. В резултат от извършените действия по т. I, Комитета по управление на активите и пасивите (КУАП) на "Общинска банка" АД взема решение относно необходимостта от замяна на приложимия от Банката референтен лихвен процент по договори за кредит с нов (заместващ) референтен лихвен процент.

III. В съответствие с решението по т. II, при възникнала необходимост от замяна на референтния лихвен процент, се предприемат мерки за прилагане на заместващ референтен лихвен процент по смисъла на ЗПК, ЗКНИП и ЗКИ, като се използва:

1.         Друг подходящ бенчмарк за лихвен процент, или

2.         Индекс и/или индикатори, публикувани от БНБ и/или Националния статистически институт или комбинация от тях.

Заместващият референтен лихвен процент ще  засегне следните групи клиенти на Банката:

► Клиенти физически лица, страна по действащи договори за потребителски, ипотечни и овърдрафт кредити –участва под формата на референтен лихвен процент във формирането на приложимата лихва по съответния кредитен продукт;

► Клиенти юридически лица, страна по активни договори за кредит и кредитни ангажименти -  участва под формата на референтен лихвен процент във формирането на приложимата лихва по съответния кредитен продукт.

IV. При избора на заместващ референтен лихвен процент се спазват следните условия:

1. Да отговаря на критериите за официален бенчмарк съгласно Приложение № 1 към Регламент 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.

2. Извършва се задълбочена преценка на: неговата законосъобразност; потенциални пазарни, валутни, кредитни и операционни рискове; възможности за техническа реализация; ефектите от въвеждaнeто на заместващия референтен лихвен процент както за клиентите, така и за Банката.

V. Утвърждаването на нов референтен лихвен процент и определянето на прилаганата му стойност се извършва от КУАП.

VI. Изготвят се подробни указания относно актуализацията и прилагането на заместващия референтен лихвен процент. Извършва се преглед на последния утвърден План за действие по чл.28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и при необходимост се въвеждат промени.

VII. Утвърденият нов референтен лихвен процент и приложимата му стойност към датата на влизането му в сила се обявяват публично със съобщение в помещения, до които клиентите имат достъп и на интернет страницата на Банката на адрес www.municipalbank.bg, най-късно един ден преди посочената дата. В съобщението изрично се посочва приложимостта на новия референтен лихвен процент при формиране на променлив лихвен процент както по действащи, така и по нови  кредитни ангажименти за физически и за юридически лица.

VIII. За привеждане дейността на Банката в съответствие с взетите решения по т. V, се вземат мерки и предприемат необходимите действия за:

1. Актуализация на вътрешнобанковите документи, свързани с дейности на Банката, засегнати от промените, включително: информационни и маркетингови материали, предоставяни на потребителите; приложимата методика съгласно изискванията на чл.33а от ЗПК и чл.25 от ЗКНИП;

2. Техническо обезпечаване на заместването на отпадащия индекс в банковите системи, при спазване нормативното изискване на чл. 58, ал. 6 от ЗКИ, съгласно което към момента на прилагането  на настоящия план, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.

3. Техническо обезпечаване в банковите системи на новите кредитни продукти, чрез създаване на нови продуктови лихвени категории, формирани на база новия референтен лихвен процент.

Настоящият План за действие е приет с решение на Управителния съвет на Общинска банка АД по Протокол № 49 от 05.09.2018 година (изм. от УС, в сила от 02.04.2024 г.).