Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица от 01.04.2023 година

Начало | Информация за лихвени условия на Общинска банка АД | Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица от 01.04.2023 година
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
29.9.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,81029 1,88729 1,85580
CHF 1,98429 2,06429 2,02090
GBP 2,21977 2,29977 2,26545
Всички валутни курсове

Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, по кредитите, предоставЯни на физически лица

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Методика определя реда и начина за прилагане на референтен лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) при формиране на променлив лихвен процент по кредити в национална и в чуждестранна валута, предоставяни на физически лица от Общинска банка АД (наричана по-долу „Банката“).

Чл.2. (1) В зависимост от вида на валутата, Банката предоставя на физически лица кредити в левове и в евро.

(2) 1. Променлив лихвен процент по кредит е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която Банката и кредитополучателят уговарят, че приложимият към договора за кредит лихвен процент се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) плюс надбавка.

2. Променливият лихвен процент не може да има отрицателна стойност.

(3) 1. Референтен лихвен процент е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит променлив лихвен процент. Той представлява бенчмарк за лихвен процент съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), или индекс и/или индикатор, публикуван от Българската народна банка (БНБ) и/или от Националния статистически институт или комбинация от тях.

2. Референтният лихвен процент може да бъде единствено положителна стойност или „0“ (нула). В случай, че към датата на определяне на променливия лихвен процент, референтният лихвен процент е с отрицателна стойност, то Банката приема, че стойността на референтния лихвен процент е „0“ /нула/.

(4) 1. Надбавката се определя от Банката и отчита размера на риска, който тя поема при предоставяне на кредита. При формиране на надбавката се вземат предвид елементи като:

1. кредитоспособността на кредитополучателя;

2. срока и целта на кредита;

3. качеството на обезпечението;

4. оценката на кредитния риск, респ. нормата на възвращаемост на кредита;

5. други рискови фактори.

            2. Банката може във всеки един момент от действието на договора за кредит едностранно да намали договорената надбавка за определен период от срока на издължаване на кредита. Изменението на лихвените условия по този ред влиза в сила от датата, посочена в решението на Банката и е в сила до посочената в него крайна дата.

            3. Надбавката се посочва в договора за кредит и не може да се променя едностранно по време на действие на срока на договора за кредит, освен  в случаите предвидени в договора за кредит.

Чл.3. Банката предоставя информация по настоящата Методика и за размера на прилагания референтен лихвен процент в помещения, до които клиентите имат достъп и на интернет страницата си на адрес www.municipalbank.bg, съобразно изискванията на чл.58 от Закона за кредитните институции, чл.33а от ЗПК и чл.25 от ЗКНИП.

РАЗДЕЛ II. РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА МУ

Чл.4. (1) Предоставяните от Общинска банка АД кредити в левове и евро се олихвяват с променлив лихвен процент, определен като сбор от стойността на лихвения индекс 6-месечен EURIBОR плюс фиксирана договорна надбавка.

(2) Лихвеният индекс 6-месечен ЕURIBOR (наричан за краткост „лихвен индекс“ или „6МTH EURIBOR“), се изчислява на база предлаганите между първокласни банки в Икономическия и паричен съюз (Economic and Monetary Union) лихвени проценти за междубанкови депозити в евро за срок от шест месеца, както е публикуван на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG при бройна  конвенция „реален брой изминали дни/360“, взет до третия знак след десетичната запетая без закръгляване.

Чл. 5 (1) Банката актуализира стойността на прилагания индекс два пъти годишно - от първия работен ден на месец януари и от първия работен ден на месец юли, и начислява лихви по предлаганите кредити съобразно стойността на 6МTH EURIBOR, определена за последния работен ден на месец декември, респ. на месец юни, и публикувана на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG.

1. В случай че на датата на актуализация Банката не може да получи информация за стойността на 6MTH ЕURIBOR, то Банката определя размера на лихвения индекс на базата на последно публикуваните стойности на 6MTH ЕURIBOR на страниците на  EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG.

2. В случай на промяна в 6MTH EURIBOR съгласно страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG и считано от датата на влизането му в сила, променливият лихвен процент по кредита ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.                                   

(2) Определената по реда на предходната алинея стойност на референтен лихвен процент се прилага за съответното шестмесечие, а именно:

1. Стойност, определена в края на месец декември на текущата календарна година се прилага през следващата календарна година, от първия работен ден на месец януари до деня, предхождащ първия работен ден на месец юли, включително;

2.  Стойност, определена в края на месец юни на текущата календарна година се прилага от първия работен ден на месец юли, на същата година, до деня, предхождащ първия работен ден на месец януари, включително, на следващата календарна година.

 (3) Размерът на променливия лихвен процент по кредит се формира съобразно стойността на референтния лихвен процент, приложима от Банката за съответния шестмесечен период, през който се прилага променлив лихвен процент по договора за кредит.

Чл.6.  (1) В случаите на увеличение на стойността на референтния лихвен процент, Банката има право да не приложи увеличената стойност на референтния лихвен процент или да приложи отстъпка спрямо/да използва по-ниска стойност от действителното увеличение на стойността.

(2) В случай че се преустанови периодичността на публикуване на данни от страна на източника  EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG, за стойността на 6MTH ЕURIBOR, което би възпрепятствало определянето и актуализацията на стойността на референтния лихвен процент, приложим от Банката по реда на настоящата методика, Банката има право, за определен период след преустановяване оповестяването на информацията от източника, да продължи прилагането на последната определена стойност на 6MTH EURIBOR, до вземане на решение за подходящ заместител на лихвения индекс.

РАЗДЕЛ III. ЗАМЯНА НА ПРИЛОЖИМИЯ РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

Чл.7. В случай че бенчмарк за лихвен процент, индекс или индикатор, ползван от Банката за референтен лихвен процент по договори за кредит на физически лица, се промени съществено или вече не се изготвя, Банката прилага план за действие съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.

Чл.8. При замяна на референтен лихвен процент по реда на чл. 7, лихвените условия по договорите за кредити се считат за автоматично променени в съответствие с прилаганите изменения, като към момента на замяната, размерът на новия лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.

Чл.9. (1) Банката си запазва правото да променя настоящата Методика за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредитите, предоставяни на физически лица.

(2) Методиката по ал. 1 се описва в договора за кредит и не може да бъде променяна едностранно от Банката след сключването му. 

(3) Всяка промяна на Методиката се оповестява от Банката по реда на чл. 3 и се прилага считано от датата на промяната й само по договори за кредит, сключени след датата на влизане в сила на променената методика, освен ако приложимото законодателство не изисква прилагането на промените и по вече сключени договори за кредит.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредитите, предоставяни на физически лица е приета с решение на Управителния съвет на Банката (УС) по Протокол № 56 от 10.10.2018 г., влиза в сила от 18.10.2018 г. и се прилага по договори за потребителски и ипотечни кредити на физически лица, сключени на/след 18.10.2018 година. (Изм. от УС на 07.12.2021 г., в сила от 10.01.2022 г.; изм. от УС на 14.07.2022 г., в сила от 01.08.2022 г.; изм. от УС 09.03.2023 г., в сила от 01.04.2023 г.)    

Стойности на 6 – месечен EURIBOR, приложими от „Общинска банка“ АД по периоди при формиране на променливи лихвени проценти по кредити, предоставени на физически лица

 

период-шестмесечие 

6МTH EURIBOR, (%)

01.01.2023 г. - 02.07.2023 г., вкл.  

0.50

03.07.2023 г. - 01.01.2024 г., вкл.  0.50

 

Информация за стойностите на 6 – месечния EURIBOR, публикуван на страница EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG:

https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html