Общинска банка АД

Валутни курсове


Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,80070 1,82470
CHF 1,83500 1,90500
GBP 2,65980 2,72980
0700 15 8850700 15 885
на цената на един градски разговор

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
За корпоративни клиенти | Сметки | Разплащателни сметки
Разплащателни сметки

Продукти и услуги, които имате възможност да ползвате чрез Вашата разплащателна сметка:

 • нареждане и получаване на банкови трансфери;
 • теглене и внасяне пари на каса;
 • текущо съхраняване на свободни средства;
 • инициране на преводно нареждане за директен дебит;
 • групови плащания - заплати, пенсии, комисиони, хонорари, социални осигуровки,

  стипендии и др.;

 • инкасиране на парични средства от Ваши обекти с последващо заверяване на сметката;
 • захранване на сметката чрез приемане на пари в брой в денонощен трезор;
 • плащания за комунални услуги - телефон, електричество, парно отопление и др.;
 • ползване на продукт Интернет банкиране;
 • извършване на операции с ценни книжа;
 • безкасова обмяна на валута;
 • овърдрафт кредит;
 • получаване на банкови референции, удостоверения и др.

Необходима минимална първоначална сума за откриване: равна на минималния остатък, изискван от банката по този вид сметки.

Откриване и внасяне на суми по сметката: извършва се касово или безкасово. Банката предоставя отчет по Вашата сметка.

Условия по разплащателни сметки:

  в лева във валута
такса за откриване 10 лв. 10 EUR
такса за обслужване 6 лв. месечно 4 EUR месечно
такса за закриване 10 лв. 10 EUR
минимален остатък 50 лв. 100 вал.единици
лихвен % за сметки в лева 0,10%  
лихвен % за сметки в EUR   0,10 %
лихвен % за сметки в USD   0,10 %

При внасяне, теглене и безналични плащания на средства по Вашата разплащателна сметка се събират такси съгласно Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

Сметката се закрива:

 • по искане на лицата, подписали договора, или
 • по искане на банката, след 30 дневно писмено предизвестие, отправено до клиента.
 • банката може да закрие сметката при усливие, че в продължение на повече от 3 поредни месеца салдото по сметката е под определения минимален авоар.

Сумите по разплащателните сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, предвидени със Закон.

За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД.

начало | нагоре