Рентен срочен влог

Рентен срочен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок, като му дава право да получава договорената лихва преди изтичане на срока на влога на равни месечни или тримесечни части.

Общинска банка АД открива рентни срочни влогове в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за рентен срочен влог и Общи условия към договора.

Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител).

Рентният влог е продукт, при който банката изплаща договорената за срока на влога лихва преди датата на падежа- периодично, на равни части, под формата на рента.

Рентният срочен влог на Общинска банка АД Ви осигурява:

 • редовни допълнителни доходи от лихви под формата на рента в продължение на 1 до 3 години;
 • изгодни лихвени проценти - без промяна в рамките на избрания от Вас срок;
 • избор на валута - левове, щатски долари, евро.

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на депозитна сметка по образец на банката;
 • платежен документ за внесени парични средства на каса или за преведени парични средства от сметка, открита в банката.

Необходима минимална сума за откриване: 5 000 валутни единици - левове/щатски долари/ евро.

Общинска банка АД открива рентни срочни влогове със срокове:

 • 12 месеца
 • 18 месеца
 • 24 месеца
 • 30 месеца
 • 36 месеца.

Платежни операции по рентен срочен влог: можете да извършвате само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно: 

 1. внасяне на суми в брой по влога;
 2. теглене на суми в брой на падеж или при закриване на влога;
 3. кредитен превод на падеж или при закриване на влога;
 4. спомагателни услуги – превалутиране и др.

Банката изпълнява еднократни платежни операции и предоставя информация на вложителя по реда и при условията на Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД - неразделна част от договора.

Върху сумата по влога банката заплаща лихва, която не се променя по време на срока на влога. В случай на промяна, новият лихвен процент се прилага при подновяване на срока на влога. Начислената лихва не се капитализира.

Периодичност на изплащане на лихвата: месечна или тримесечна - по Ваш избор.

Получавате договорената лихва:

 • частично предварително, но не по-рано от 1 или 3 месеца от датата на откриване или предоговаряне на договора за рентен срочен влог;
 • на равни месечни или тримесечни части - на датата на изтичане на съответния период;
 • в брой, от служебно открита от банката безлихвена сметка на вложителя; или
 • преведена служебно по посочена в договора сметка, съответно:
  • при влог в левове - по сметка във финансов център на Общинска банка АД или в клон на друга банка;
  • при влог в щатски долари и/ или в евро - по сметка в съответната валута, открита в Общинска банка АД.

Довнасяне на суми: възможно само на датата на падежа.

На падежа Вие можете:

 • да изтеглите в брой вложената сума или част от нея - срещу представен документ за самоличност;
 • да довнесете сума.

При довнасяне на суми на датата на падежа, за новия размер на влога следва да подпишете анекс към договора.

При теглене на част от сумата по влога на датата на падежа и при запазване на останалите условия по договора, следва да подпишете анекс към договора за остатъка по влога.

При промяна на условията (срок, вид влог, валута на влога и др.) се подписва договор за нов рентен срочен влог.

Ако не изтеглите сумата по влога или част от нея в договорения срок, действието на договора за рентен срочен влог се продължава служебно за същия срок до прекратяването му по Ваше искане или в съответствие с вътрешнобанковите нормативни документи, регламентиращи влоговата дейност на физически лица.

При предсрочно прекратяване на влога:

 • върху цялата сума на влога ще Ви бъде начислена и изплатена лихва , равна на тази, която банката прилага по спестовните влогове в съответната валута. Лихвата се начислява за периода от датата на откриване или последното предоговаряне на влога до датата на изтегляне на сумата.
 • разликата между предварително изплатената лихва и полагащата се намалена лихва ще бъде удържана служебно от сумата по влога.

Банката не събира такси/ комисиони за: откриване, обслужване и закриване на рентни срочни влогове.

При извършване на еднократни платежни операции по рентни срочни влогове, Банката събира такси и комисиони съгласно Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

Сумите по влогове в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 19.10.2018

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68560
Продава 1,70960
Фиксинг на БНБ 1,69998
Купува 1,67380
Продава 1,74380
Фиксинг на БНБ 1,70800
Купува 2,19440
Продава 2,26440
Фиксинг на БНБ 2,22651

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката