Потребителски кредити

Предназначение: за финансиране на текущи нужди -  покупка на стоки и услуги, обзавеждане, отдих, обучение и други.

Валута: в левове или евро

Размер на кредита - в зависимост от обезпечението:

  • Кредити, обезпечени с поръчителство:

Потребителски кредити, обезпечени с  поръчителство на 1 (едно) или повече физически лица по преценка на банката

от 500 лева до 5 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на Българска народна банка (БНБ) към датата на сключване на договора за кредит

Потребителски кредити, обезпечени с  поръчителство на 2 (две) или повече физически лица по преценка на банката

от 5 001 лева до 15 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит

  • Кредити без поръчители, обезпечени със залог върху бъдещи вземания - до 7 000 лева или тяхната равностойност в евро по курса на БНБ към датата на сключване на договора за кредит.
  • Кредити, обезпечени със залог върху вземане на парични средства по сметки в банката  и/или ценни книжа, издадени от Правителството на Република България / ДЦК/ - с максимален размер в зависимост от размера на предоставеното обезпечение, както следва:

Когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в една и съща валута или са в различни валути, които могат да бъдат левове или  евро

90% от сумата на предложения за обезпечение влог/сметка към датата на разрешаване на кредита

Когато кредитите и паричните средства за обезпечение са в различни валути и валутите не са левове или евро

80% от сумата на предложения за обезпечение влог/сметка към датата на разрешаване на кредита

За кредити, обезпечени със залог върху вземане на ДЦК

90% от пазарната стойност на предложените за обезпечение ДЦК

Срок на издължаване на кредита:

За кредити, обезпечени с поръчителство (независимо от размера на кредита)

до 10 години

За кредити без поръчители, обезпечени със залог върху бъдещи вземания

до 5 години

За кредити, обезпечени със залог върху вземане на парични средства

до 10 години

За кредити, обезпечени с ДЦК

според падежа на ДЦК

Годишен лихвен процент: в зависимост от вида и обезпечението на кредита.

Издължаване на кредита: по един от следните начини:

  • ежемесечно на анюитетни вноски;
  • ежемесечно, съгласно договорен погасителен план.

Банката предоставя безплатно застраховка "Живот" на кредитополучателя.

Такси и комисиони: кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на банката:

  • за проучване и анализ по искане за кредит;
  • за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка;

ГПР:  13.80% за кредит в размер на 15 000 лв., при променлив лихвен процент  12.20% със срок на погасяване 10г. (на анюитетни вноски), обезпечен с поръчителство. Общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на  26 503.80 лева. Месечната вноска по кредита е в размер на  216.94 лева.

Необходими документи:

Валутни курсове 17.11.2017

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64340
Продава 1,66740
Фиксинг на БНБ 1,66157
Купува 1,63360
Продава 1,70360
Фиксинг на БНБ 1,67365
Купува 2,15600
Продава 2,22600
Фиксинг на БНБ 2,19305

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката