Начало | За корпоративни клиенти | Сметки | Депозити в левове и валута

Депозити в левове и валута

Общинска банка АД предлага различни видове депозитни продукти за съхраняване на Вашите свободни парични средства:

  • при лихва по-висока от тази по разплащателната Ви сметка;
  • за точно определен срок;
  • средствата по депозитни сметки могат да служат като обезпечение по издаването на банкови гаранции, овърдрафт по международна бизнес кредитна карта Мastercard и други кредитни сделки.

Стандартни срочни депозити

Ако не сте клиент на Общинска банка АД, при откриване на депозитна сметка е необходимо да представите всички стандартни документи, които банката изисква за откриване на фирмена банкова сметка.

Сумите по депозитни сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, предвидени със Закон.

За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД.

Валутни курсове 21.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64030
Продава 1,71730
Фиксинг на БНБ 1,68272
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82124
Купува 2,27860
Продава 2,35860
Фиксинг на БНБ 2,31451

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката