Начало | За физически лица | Разплащателни сметки | Общи условия по платежна сметка за основни операции

Общи условия по платежна сметка за основни операции

Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги (банката), открива и води платежна сметка за основни операции в левове на местни и чуждестранни физически лица, в качеството им на потребители на платежни услуги, по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), на база сключен Рамков договор за платежна сметка за основни операции на физически лица и Общи условия на Общинска банка АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица . Лицето, на чието име е открита сметката е неин титуляр (вложител).

Платежна сметка за основни операции (ПСОО) е предназначена за съхранение на парични средства в левове, платими на виждане и/или за изпълнение на отделни или на поредица от платежни операции, свързани с ползването на конкретни платежни услуги, при предоставяне на декларация по чл. 119, ал. 5 от ЗПУПС.

Чрез платежна сметка за основни операции, срещу възнаграждение банката предоставя на титуляря възможност да ползва платежни услуги, в съответствие със ЗПУПС, както следва:

 • внасяне на пари в брой по платежна сметка за основни операции;
 • теглене на пари в брой от платежна сметка за основни операции;
 • изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка за основни операции на титуляря при банката или при друг доставчик на платежни услуги, като:
  • изпълнение на директни дебити;
  • изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи.

Чрез платежна сметка за основни операции, банката приема и извършва по нареждане на титуляря плащания до размера на разполагаемата наличност по сметката.

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец.

Физическо лице може да притежава само един брой платежна сметка за основни операции, открита в Общинска банка АД.

Платежна сметка за основни операции не се открива на името на самоосигурител и на „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ“.

Необходима минимална първоначална сума за откриване: равна на минималната наличност, изисквана от банката по този вид сметки, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица – Приложение № 1 към Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата).

Откриване на сметката: титулярят следва да внесе пари в брой и/или да преведе от сметка в банката, сума, която е равна на минималната наличност за откриването й.

Разпореждане със сметката: извършва се във всички филиали на банката.  

Право да се разпореждат със сметката имат титулярят на сметката, негов законен представител или упълномощени по съответния ред от него лица.

Титулярят има право да получава периодична отчетна информация, както следва:

1. месечно, под формата на отчет по сметка и други документи - при всяка промяна на наличността по сметката, относно отделни или поредица от платежни операции и друга информация за движението и наличността по сметката;

2. годишно, под формата на отчет за таксите – относно всички начислени такси/комисиони за ползвани услуги през съответния период и когато е приложимо информация относно кредитен лихвен процент по ПСОО и общия размер на натрупаната лихва за съответния период за услугите, свързани със сметката.

Банката осигурява на разположение на титуляря информацията по т. 1 и 2 безплатно и по избран от него начин:

 • на хартиен носител – във филиал, който води сметката – лично, чрез упълномощено от титуляря лице или негов законен представител;
 • по електронен път чрез използване на услугата “Интернет банкиране”.

Върху сумите по сметката титулярят получава лихва, която се начислява и изплаща в края на годината или при закриване на сметката, на годишна база 360/360 дни.

Сметката се закрива:

 • по нареждане на титуляря - при получаване на депозирано от него в банката Искане за закриване на банкова сметка по образец;
 • по искане на банката - след 60- дневно писмено предизвестие, отправено до титуляря, само когато е изпълнено поне едно от следните условия:
  • в продължение на повече от 24 последователни месеца по сметката не е осъществена платежна операция;
  • титулярят вече не пребивава законно в Европейския съюз;
  • титулярят нарушава условията на рамковия договор.
 • по искане на банката – незабавно, само когато е изпълнено едно от следните условия:
  • титулярят умишлено е използвал сметката за незаконни цели;
  • титулярят е предоставил невярна информация, за да бъде открита сметката, когато предоставянето на вярната информация би довело до отказ за откриването й;
  • сметката, извършвани плащания по нея и нареждани от титуляря платежни операции са свързани със:  забранени от закона действия и резултати; изпиране на пари;  финансиране на тероризъм; набиране на суми на хазартен принцип; виртуални валути и/или осъществяване на форми на измами и злоупотреба с доверието на Банката и/или застрашаващи репутацията й; лица, стоки  или юрисдикции, спрямо които има наложени ограничителни мерки, санкции или ембарго от Съвета за сигурност на ООН, ЕС, Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury (OFAC) и други национални и международни институции за превенция на престъпността.

За откриване, обслужване, изпълнение на платежни операции по сметката и за закриване на сметката, титулярят дължи на банката такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на банката, както и други разноски, предвидени в рамковия договор или Общите условия към него.

Общинска банка АД предоставя на потребителите информация за предназначението на платежна сметка за основни операции и за прилаганите от банката такси за услуги по сметката, под формата на Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции , която е осигурена и на хартиен носител, на разположение по всяко време в помещенията на банката, до които клиентите имат достъп.

Ползването на други продукти и услуги, предлагани от банката на физически лица не е задължително условие за достъп до платежна сметка за основни операции.

Сумите по разплащателните сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката