Начало | За физически лица | Разплащателни сметки | Специални разплащателни сметки с благотворителна цел

Специални разплащателни сметки с благотворителна цел

Общинска банка АД открива “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” (сметките) в :

 • левове;
 • щатски долари;
 • евро;
 • швейцарски франкове;
 • британски лири.

По сметките се набират средства с благотворителна цел /дарения/ - за лечение на лица; обучение на лица; подпомагане на лица с увреждания и деца без родители; за подпомагане на лица, пострадали от природни бедствия, както и за подпомагане на лица, участващи в социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели.

Целта, за която се открива сметката се определя от лицето, което я открива и тя не може да противоречи на законите в страната или добрите нрави, или да допуска неясноти, които биха затруднили изплащането на внесените суми.

Необходими документи за откриване на сметките:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец.

При откриване на специална разплащателна сметка с благотворителна цел се сключва:

 • Рамков договор за разплащателна сметка на физически лица и Общи условия   на Общинска банка АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица. Рамковият договор се подписва от лицето, което открива сметката и титуляря (негов законен представител или упълномощено от него лице).

Лица, които могат да откриват сметките са местни и чуждестранни физически или юридически лица.

 • сметка на малолетно или непълнолетно лице се открива от родител /настойник или попечител/ или от друго физическо или юридическо лице;
 • сметка на навършило пълнолетие лице се открива лично от него или от друго физическо или юридическо лице;
 • сметка на лице, поставено под запрещение се открива от негов законен представител или от друго физическо или юридическо лице.

При откриване на сметка за набиране на средства за лечение в чужбина, освен посочените документи се изисква представяне на епикриза от българско лечебно заведение и разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването, в случай че лечението е за сметка на средства от бюджета.

Титуляри на сметките са местни и чуждестранни физически лица.

Необходима първоначална минимална сума за откриване: равна на минималната наличност, изисквана от банката за разплащателните сметки на физически лица, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица – Приложение № 1 към Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата).

Върху сумите по сметките получавате лихва, която се начислява и изплаща в края на годината или при закриване на сметката, на годишна база 360/360 дни. Сумите се олихвяват с действащите лихвени проценти за стандартни срочни влогове на физически лица със срок 12 месеца за съответния вид валута.

Вносители по сметката могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица.

Специфични условия за разпореждане със сумите по сметките:

 • средствата се ползват само за предварително конкретно определената с рамковия договор за разплащателна сметка цел или съгласно определеното в договора последващо предназначение на набраните средства по нея, в случай на невъзможност или само на частично използване на средствата по сметката;
 • със средствата по сметката се разпореждат титулярят, законният му представител или упълномощено от титуляря лице. В случаите, при които титулярят на сметката е малолетно или непълнолетно лице, или лице под настойничество, или попечителство, разпореждането със средствата по сметката се извършва след разрешение на съда съобразно разпоредбите на Семейния кодекс и при спазване изискванията на вътрешнобанковите нормативни документи, регламентиращи влоговата дейност;
 • разпореждане със суми от сметките се извършва във филиалите на банката, в които се водят сметките;
 • за превод на суми от сметката в чуждестранна валута, чийто размер надхвърля определения с действащото валутно законодателство, се изисква допълнително представяне на документи.

По “Специални разплащателни сметки с благотворителна цел” се прилагат изискванията на Тарифата, като Общинска банка АД не събира от титуляри - физическите лица на тези сметки следните такси и комисиони :

 • за откриване на сметките в национална и чуждестранна валута;
 • за обслужване на сметките в национална и чуждестранна валута;
 • за закриване на сметките в национална и чуждестранна валута;
 • за внасяне на пари в брой по сметката в национална и чуждестранна валута;
 • за теглене на пари в брой от сметката в национална и чуждестранна валута;
 • за междубанкови входящи кредитни преводи по сметката на клиента в национална и чуждестранна валута;
 • за вътрешнобанкови входящи кредитни преводи по сметката на клиента в национална и чуждестранна валута;
 • при изпълнение на нареждане за междубанкови изходящи кредитни преводи, включително чрез „Интернет банкиране” (с изключение на комисионите за наличен паричен превод при вноска на каса) в национална и чуждестранна валута;
 • за промяна на данни по превод, нареден от клиента в чуждестранна валута;
 • за анулиране на вече нареден превод в чуждестранна валута – при възможност на банката;
 • за запитване от друга банка или получена промяна относно неточности по нареден превод в чуждестранна валута от клиента (напр. няма посочена сметка, посочена е грешна сметка, непълно име на бенефициента и др.);
 • при изпълнение на нареждане за вътрешнобанкови изходящи кредитни преводи, включително чрез “Интернет банкиране” в национална и чуждестранна валута:
  • за всеки превод между разплащателни сметки/влогове, открити на името на един и същ клиент;
  • за всеки превод от разплащателна сметка към сметки/влогове на други клиенти на банката. 

Сумите по разплащателните сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката