Начало | За физически лица | Разплащателни сметки | Общи условия по разплащателни сметки

Общи условия по разплащателни сметки

Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги (банката), открива и води разплащателни сметки в национална или чуждестранна валута на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ” , в качеството им на ползватели на платежни услуги, на база сключен Рамков договор за разплащателна сметка на физически лица и Общи условия на Общинска банка АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица. Лицето, на чието име е открита сметката е неин титуляр (вложител).

Разплащателната сметка е предназначена за съхранение на парични средства, платими на виждане и/или за изпълнение на отделни или на поредица от платежни операции, свързани с ползването на конкретни платежни услуги.

Чрез разплащателната сметка, срещу възнаграждение банката предоставя на титуляря възможност да ползва платежни услуги, в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), както следва:

 • внасяне на пари в брой по разплащателната сметка;
 • теглене на пари в брой от разплащателната сметка;
 • изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателната сметка на титуляря при банката или при друг доставчик на платежни услуги, като:
  • изпълнение на директни дебити;
  • изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи.

Чрез разплащателната сметка, банката приема и извършва по нареждане на титуляря плащания:

 • до размера на разполагаемата наличност по сметката; или
 • до размера на предварително договорено надвишение на плащанията над остатъка (овърдрафт) въз основа на отделен договор, сключен с банката.

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец.

За "Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ" и за самоосигурители към искането за откриване на сметката се прилагат и документи съгласно изискванията на банката.

Необходима минимална първоначална сума за откриване: равна на минималната наличност, изисквана от банката по този вид сметки, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица – Приложение № 1 към Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата).

Откриване на сметката: титулярят следва да внесе пари в брой и/или да преведе от сметка в банката, сума, която е равна на минималната наличност за откриването й.

Разпореждане със сметката: извършва се във всички филиали на банката. Само по сметки с титуляри "Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ" и по специални разплащателни сметки с благотворителна цел, разпореждането със средства се извършва във филиали, в които се водят сметките.

Право да се разпореждат със сметката имат титулярят на сметката, негов законен представител или упълномощени по съответния ред от него лица.

Титулярят има право да получава периодична отчетна информация, както следва:

1. месечно,  под формата на отчет по сметка и други документи - при всяка промяна на наличността по разплащателната сметка, относно отделни или поредица от платежни операции и друга информация за движението и наличността по сметката;

2. годишно, под формата на отчет за таксите – относно всички начислени такси/комисиони за ползвани услуги през съответния период и когато е приложимо информация относно лихвените проценти за овърдрафт по разплащателната сметка, кредитен лихвен процент по разплащателната сметка и общия размер на натрупаната лихва за съответния период за услугите, свързани с разплащателната сметка.

Банката осигурява на разположение на титуляря информацията по т. 1 и 2 безплатно и по избран от него начин:

 • на хартиен носител – във филиал, който води сметката – лично, чрез упълномощено от титуляря лице или негов законен представител;
 • по електронен път чрез използване на услугата “Интернет банкиране”.

Върху сумите по сметката титулярят получава лихва, която се начислява и изплаща в края на годината или при закриване на сметката, на годишна база 360/360 дни.

Сметката се закрива:

 1. По нареждане на титуляря - при получаване на депозирано от него в банката Искане за закриване на банкова сметка по образец;

 1. По искане на банката:

2.1. едностранно, без банката да дължи допълнително уведомление на титуляря, в случай, че в продължение на три последователни месеца не е изпълнено задължението му за поддържане на определена минимална наличност за съответния вид сметка и осигуряване на необходимите средства за осъществяване на заявените плащания и дължимите такси и комисиони съгласно Тарифата или при поддържане на нулево салдо по сметката в продължение на три поредни месеца - за разплащателни сметки, по които банката не определя изискване за минимална наличност и за разплащателни сметки с издадени към тях платежни карти;

2.2. без банката да дължи допълнително уведомление на титуляря, когато се установи, че за откриване на сметката са предоставени неверни или неточни данни пред банката;

2.3. с предизвестие със срок от два месеца, в случай, че титулярят не спазва добрия тон в отношенията си с банката (държи се грубо, арогантно, петни доброто име на банката и др.) и/или репутацията на титуляря в публичното пространство е спорна и според банката има достатъчно данни, че титулярят нарушава действащото законодателство;

2.4. с двумесечно предизвестие от банката, предоставено на титуляря на хартиен или друг дълготраен носител, включително в случаите, при които банката прекратява предлагането на даден вид разплащателна сметка, като сметката се трансформира в друг вид разплащателна сметка от предлаганите към този момент и посочени в Бюлетин за лихвите, начислявани от „Общинска банка“ АД;

2.5. незабавно, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

 • титулярят умишлено е използвал сметката за незаконни цели;
 • сметката, извършвани плащания по нея и нареждани от титуляря платежни операции са свързани със:  забранени от закона действия и резултати; изпиране на пари; финансиране на тероризъм; набиране на суми на хазартен принцип; виртуални валути и/или осъществяване на форми на измами и злоупотреба с доверието на Банката и/или застрашаващи репутацията й; лица, стоки или юрисдикции, спрямо които има наложени ограничителни мерки, санкции или ембарго от Съвета за сигурност на ООН, ЕС, Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury (OFAC) и други национални и международни институции за превенция на престъпността.
 • При неизпълнение и/или констатирано нарушение на задълженията на една от страните по рамковия договор – едностранно и без предизвестие от изправната страна;

 • При наличие на други нормативно или договорно установени основания;

 • При смърт на титуляря. 

За откриване, обслужване, изпълнение на платежни операции по разплащателната сметка и за закриване на сметката, титулярят дължи на банката такси и комисиони съгласно действащата Тарифа на банката, както и други разноски, предвидени в рамковия договор или Общите условия към него.

Сумите по разплащателните сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката