Начало | За физически лица | Разплащателни сметки | Разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) - Трета възраст

Разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) - Трета възраст

"Разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) - Трета възраст" е продукт, при който Общинска банка АД, в качеството й на доставчик на платежни услуги (банката) приема за съхранение парични средства, платими на виждане и за изпълнение на отделни или на поредица от платежни операции, свързани с ползването на конкретни платежни услуги.
Чрез разплащателната сметка, срещу възнаграждение, банката приема и извършва по нареждане на титуляря плащания:

 • до размера на разполагаемата наличност по сметката; или
 • до размера на предварително договорено надвишение на плащанията над остатъка (овърдрафт) въз основа на отделен договор, сключен с банката при условията на продукта.

Продуктът може да се ползва от дееспособни физически лица – пенсионери.

Специалният продукт "Разплащателна сметка с издадена към нея електронна дебитна карта (ЕДК) - Трета възраст" Ви осигурява удобството:

 • да получавате пенсията си по разплащателна сметка с издадена към нея ЕДК - Трета възраст в левове без такса за откриване и обслужване;
 • да теглите пари в брой по всяко време на денонощието от разплащателната си сметка чрез издадена от банката безплатна дебитна карта, като ползвате терминалните устройства - банкомати и ПОС терминали в страната и в чужбина;
 • да извършвате платежни и неплатежни операции от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина при ползване на съответния вид дебитна карта;
 • да получите допълнителни дебитни карти по сметката си за определени от Вас лица;
 • да ползвате кредит - овърдрафт в размер до 100% от чистата месечна сума на някоя от следните видове пенсии: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст; безсрочна пенсия за инвалидност; лична пенсия за особени заслуги.

За да си откриете разплащателна сметка с издадена към нея ЕДК - Трета възраст и да получавате пенсията си по нея са Ви необходими:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице и искане за издаване на електронна дебитна карта (ЕДК) по образци на Общинска банка АД - формуляри ще получите в банката;
 • копие от приетото в съответното териториално поделение на НОИ Ваше писмено заявление за получаване на пенсията по разплащателна сметка с издадена към нея ЕДК - Трета възраст, открита в Общинска банка АД - формуляр на заявлението ще получите в банката;
 • минимална наличност по сметката - посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД – Приложение № 1 към Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (Тарифата), която се осигурява при първото превеждане на пенсията по сметката.

При откриване на разплащателна сметка и при издаване на ЕДК -Трета възраст към нея, Вие сключвате:

 • Рамков договор за разплащателна сметка на физически лица, като Ви се предоставят Общи условия  на Общинска банка АД по рамков договор за разплащателна сметка на физически лица ;
 • Договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта, като Ви се предоставят Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта.

Върху сумите по разплащателната сметка с издадена към нея ЕДК - Трета възраст получавате изгодна лихва, която се начислява и изплаща в края на годината или при закриване на сметката, на годишна база 360/360 дни.

Сумите по разплащателните сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката