Стандартен срочен влог

Начало | За физически лица | Влогове | Срочни влогове | Стандартен срочен влог

Стандартен срочен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок и в определена валута, като му дава право да получава договорената лихва в края на срока на влога.

Общинска банка АД открива стандартни срочни влогове в левове и в чуждестранна валута (USD, EUR, GBP, CHF, в друг вид валута - по договореност) на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, въз основа на сключен Договор за стандартен срочен влог на физически лица и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител).

Стандартен срочен влог може да се открие на малолетни и непълнолетни лица.

Общинска банка АД сключва договори за стандартни срочни влогове със срокове:

 • 1 месец
 • 3 месеца
 • 6 месеца
 • 12 месеца
 • 24 месеца (без GBP, CHF)
 • 36 месеца (без GBP, CHF).

Необходими документи за откриване:

 • документ за самоличност;
 • подадено искане за откриване на депозитна сметка, по образец на банката.  

Необходима минимална сума за откриване: равна на минималната наличност, изисквана от банката по този вид влогове, посочена в Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица – Приложение № 1 към  Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Платежни операции по стандартен срочен влог: могат да се извършват само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно: 

 1. внасяне на суми в брой по влога;
 2. теглене на суми в брой на падеж или при закриване на влога;
 3. кредитен превод на падеж или при закриване на влога;
 4. спомагателни услуги – превалутиране и др.

Банката изпълнява еднократни платежни операции и предоставя информация на вложителя по реда и при условията на Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД  - неразделна част от договора.
Довнасяне на суми: възможно по всяко време, без да се променят датата на изтичане на срока на договора и лихвеният процент по влога.

Лихвата по стандартен срочен влог се начислява на датата на падежа на база 360/360 дни. .

На падежа лихвата може:

 • да бъде получена в брой, от служебно открита от банката безлихвена сметка на вложителя;
 • да бъде преведена по сметка в Общинска банка АД, посочена от вложителя в договора ;
 • да бъде прибавена към първоначално вложената сума (капитализиране на лихвата).

При предсрочно прекратяване на договора:

 • банката начислява лихва по влога, равна на 50% от лихвата по спестовните влогове в съответната валута;
 • банката не плаща лихви по стандартни срочни влогове, когато средствата са престояли по влога по-малко от 7 календарни дни, считано от датата на откриване на влога.

Срочният влог може да се използва за обезпечение по кредитни сделки с банката (кредити, овърдрафт, банкови гаранции).

Банката не събира такси за: откриване, обслужване и закриване на стандартни срочни влогове.

При извършване на еднократни платежни операции по стандартни срочни влогове, Банката събира такси и комисиони съгласно Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Сумите по влогове в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката