Начало | За физически лица | Влогове | Срочни влогове | Срочен влог "Трета възраст"

Срочен влог "Трета възраст"

Срочен влог „Трета възраст” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице, при специални условия отнасящи се до размера и вида валута на влога, като му дава право да получава лихва, по-висока от лихвата по съответните стандартни срочни влогове, в края на договорения лихвен период.
Общинска банка АД открива срочни влогове „Трета възраст” в левове, евро и щатски долари на пълнолетни физически лица въз основа на сключен Договор за срочен влог „Трета възраст” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). 

Общинска банка АД открива влогове "Трета възраст" със срокове:

 • 1 месец
 • 3 месеца
 • 6 месеца
 • 12 месеца.

Вложители: пълнолетни физически лица - пенсионери, които превеждат пенсиите си по сметка в Общинска банка АД и са представили ксерокопие от приетото в съответното териториално поделение на НОИ писмено заявление за получаване на пенсията си по тази сметка.

Необходими документи за откриване:

 • подадено искане за откриване на депозитна сметка по образец на банката;
 • документ за самоличност.

Необходима минимална сума за откриване: 100 валутни единици.

Платежни операции по срочен влог „Трета възраст”: могат да се извършват само следните изчерпателно посочени еднократни платежни операции по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, а именно:

 1. внасяне на суми в брой по влога;
 2. теглене на суми в брой на падеж или при закриване на влога;
 3. кредитен превод на падеж или при закриване на влога;
 4. спомагателни услуги – превалутиране и др.

Банката изпълнява еднократни платежни операции и предоставя информация на вложителя по реда и при условията на Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД - неразделна част от договора.

Довнасяне на суми: възможно по всяко време, без промяна в срока на договора и лихвения процент по влога.

Годишен лихвен процент: в зависимост от срока на влога и вида на валутата.

На падежа лихвата може:

 • да бъде получена в брой, от служебно открита от банката безлихвена сметка на вложителя;
 • да бъде преведена по сметка в Общинска банка АД, посочена от вложителя в договора;
 • да бъде прибавена към първоначално вложената сума (капитализиране на лихвата).

При предсрочно прекратяване на договора:

 • банката начислява лихва по влога, равна на 50% от лихвата по спестовните влогове в съответната валута;
 • банката не плаща лихви по срочни влогове, когато средствата са престояли по влога по-малко от 7 календарни дни, считано от датата на откриване на влога.

Банката не събира такси за: откриване, обслужване и закриване на срочни влогове "Трета възраст".

При извършване на еднократни платежни операции по срочни влогове "Трета възраст", Банката събира такси и комисиони съгласно Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Сумите по влогове в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете).

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката