Начало | За физически лица | Банкови карти | Кредитни карти | ЗЛАТНА РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА MASTERCARD

ЗЛАТНА РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА MASTERCARD

 

Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка;

Без такса при плащане чрез ПОС при търговец в страната и в чужбина;

Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна карта;

Фиксиран размер на месечната погасителна вноска по кредита;*

Възможност за ползване на собствени средства в допълнение към предоставения кредит;

Дължите лихва само върху усвоения кредитен лимит, който не сте погасили в рамките на 45-дневния гратисен период;**

Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”;

Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”;

Възможност за издаване на до две допълнителни карти, към разкритата Ви разплащателна сметка. (Допълнителна карта не може да бъде издадена на непълнолетно лице)

 

*Минимална погасителна вноска (МПВ) – фиксирана сума, която следва да осигурите за погасяване на ползвания кредитен лимит най – късно на последния ден от ГП**, за да може да продължите да ползвате свободния кредитен лимит.

**Гратисен период - Период, включващ дните от текущия ПКП (Период на клиентски плащания) и 15 календарни дни от следващия го по ред ПКП.

 

Параметри на златна револвираща кредитна карта MasterCard:

За кого е предназначена

Правоспособни и дееспособни български граждани с постоянно местоживеене в страната, наричани за краткост клиенти, кредитополучатели или картодържатели.

Валута на кредита

Левове и Евро

Размер на кредита

Минимален лимит: над 5 000 лева или 2 500 евро

Максимален лимит: 20 000 лева или 10 000 евро

Обезпечение

* Без обезпечение;

* Залог върху вземане по влог;

* Залог върху бъдещи вземания по разплащателната сметка към която е издадена кредитната карта;

Лихвени условия

Годишният лихвен процент по кредита се формира на база:

ОЛП + фиксирана надбавка за левове

6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка за евро

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Срок за ползване на кредита

12 календарни месеца

Срок на валидност на картата

24 месеца

Такси и комисиони

Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

-  месечна такса за обслужване на основна карта.

Минимална месечна погасителна вноска

3% от разрешения кредитен лимит

Месечно извлечение по разплащателна сметка

на разположение до 3-тия работен ден след изтичане на съответния ПКП

 

Годишен процент на разходите (ГПР) по кредита   

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Обща дължима сума

5 000 лева

15.20%

17.82%

1 година

5 820.51 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

       -          годишен лихвен процент – 15.20%

       -         за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 50 лв.
 

*ГПР представлява общия разход на кредита, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита. Изчисленията са направени при допускането, че след сключване на договора максималният размер на кредита (лимитът) е усвоен изцяло и за целия срок на договора.

**При изчисляване на ГПР не е включена месечна такса за обслужване на основна карта.

 

 

При желание от Ваша страна да кандидатствате за златна револвираща кредитна карта MasterCard, трябва да представите в избран от Вас филиал на Общинска банка АД следните документи:

·         Документ за самоличност;

·         Служебна бележка за доходи;

·         Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец);

·         Искане за разрешаване на револвиращ кредит и издаване на револвираща кредитна карта MasterCard.

Преди да се пристъпи към подписване на Договор за предоставяне на револвиращ кредит е необходимо да се запознаете със следните документи:

·         Преддоговорна информация под формата на стандартен европейски формуляр (по образец);

·         Обичайни лимити за работа с револвиращи кредитни карти MasterCard;

·         Основни изисквания при работа с международни кредитни карти.

 Допълнителни услуги:

·         SMS Съобщения за Наличности и Плащания

·         Плащане на сметки чрез банкомат

·         Безплатна застраховка срещу злополука при пътуване в чужбина за златна кредитна карта MasterCard

·         3D сигурна защита на Вашите Интернет плащания

·         Специални отстъпки

За да се запознаете подробно с предлаганите услуги, заповядайте на място във филиалите на банката.

 

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката