КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

 

 

Параметри и условия

КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

Описание на продукта

Нецелеви кредит, предназначен за покриване на ежедневни нужди.  Отпуска се по разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта - Трета възраст, открита в Общинска банка (ОБ)

Валута

Левове

Размер (лимит)

Размерът на 1 (една) месечна пенсия на кредитоискателя, но не повече от 1 000 лв.

Обезпечение

Залог върху бъдещи вземания от пенсия, получавана по разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта - Трета възраст, заедно със залог върху бъдещи вземания по сметката.

Максимален срок на издължаване

12 месеца от датата на подписване на договора за овърдрафт

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита  се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Погасяване

Погасяването на овърдрафта се извършва за сметка на всички постъпления на суми по обслужващата кредита сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение.

Необходими документи:

Искане за кредит (по образец на Банката)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на Банката)

Копие на Решение за пенсия

Не се изисква представянето на документ за пенсия, ако клиентът има получена поне една пенсията по сметката си в ОБ или, ако при техническа възможност може да се установи доходът от пенсия в НОИ.

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката