КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

 

Параметри и условия

КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

Описание на продукта

Нецелеви кредит, предназначен за покриване на ежедневни нужди. Овърдрафтът се отпуска по разплащателна сметка на клиенти, чиито работни заплати се превеждат в Общинска банка (ОБ).

Валута

Левове

Размер на овърдрафта

Минимален размер (лимит) 200 лева

Максимален размер (лимит):

2 пъти средномесечна нетна работна заплата, но не повече от 10 000 лева.

Обезпечение

1. Залог върху бъдещи вземания, произтичащи от трудови правоотношения и приравнените към тях, получавани по разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта, заедно със залог върху бъдещи вземания по сметката.

2. Залог върху вземания на парични средства в левове и чуждестранна валута, по депозитни и /или спестовни сметки, водени на името на кредитополучателя или трети лица, открити в ОБ.

Максимален срок на издължаване

12 месеца от датата на подписване на договора за овърдрафт

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка или на база лихвеният процент по влога /депозита  с най-висока лихва, служещ за обезпечение по кредита + фиксирана надбавка. Договореният лихвен процент се начислява от датата на фактическото ползване на суми от овърдрафта.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Погасяване

Погасяването на овърдрафта се извършва за сметка на всички постъпления на суми по обслужващата кредита сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение, при обезпечение залог в/у бъдещи вземания /дължи се еднократно преди усвояването на кредита/;

Необходими документи:

Искане за кредит (по образец на ОБ)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на ОБ)

Документи за дохода по образец на ОБ

 

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката