Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА БЪЛГАРИ С ДОХОДИ ОТ ЧУЖБИНА

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА БЪЛГАРИ С ДОХОДИ ОТ ЧУЖБИНА

 

 

Ипотечен кредит за българи с доходи от чужбина

 

Цел на кредита

ЗА ПОКУПКА  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С ипотечен кредит за покупка на жилищен имот е възможна покупката на следните видове имоти:

-  готови (завършени) имоти, за които най-малко 50% от общата застроена площ е за жилищни нужди:

-  апартаменти; къщи; вили; студия и ателиета; гаражи.

Допълнителните средства за реконструкция могат да бъдат одобрени въз основа на представена от клиента количествено-стойностна сметка

Частта от кредита, предназначена за реконструкция / ремонт, не може да надхвърля 40% от общата сума на одобрения кредит

 

Валута

Левове и евро

 

Размер на кредита

Минимален размер – 5000 BGN/EUR

Максимален размер - BGN 500 000 / EUR 250 000

1. При  опция "пълна отговорност":

до 60 % от пазарната оценка на имота за монолитно строителство

до 50%  от пазарната оценка на имота за панелно строителство

2. При опция "ограничена отговорност":

до 40% от пазарната стойност на имота за монолитно строителство.

до 30% от стойността на имота, приет като обезпечение в случай, че имотът е сглобяема бетонна конструкция (панелно строителство)

 

 

Срок на издължаване на кредита:

25 (двадесет и пет) години при избор на "пълна отговорност"

15 (петнадесет) години при избор на "ограничена отговорност"

 

Опция

      1.      "Пълна отговорност" - в случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество.

      2.      "Ограничена отговорност" - в случаите, в които кредиторът се удовлетворява до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

 

Обезпечение

Ликвидно недвижимо имущество, собственост на кредитополучателя/ солидарния длъжник или трето лице - апартаменти, къщи,  ателиета, гаражи, заедно с прилежащите им части от земята или правото на строеж. Първа по ред ипотека върху жилищен имот в полза на Общинска банка (ОБ) за приемливи имоти, предоставени като обезпечение. Допуска се ипотеката да бъде втора или следваща по ред, ако предходните ипотеки също са в полза на ОБ и обезпечават вземания на кредитоискателя/солидарния длъжник.

Допълнителни :

* Банката изисква от кредитоискателя да поддържа през целия срок на кредита минимална наличност по сметка, открита на негово име в ОБ, в размер равен на сбора от три погасителни вноски по кредита.

 

 

Начини за изплащане на кредита

      1.      Анюитетни вноски - равни месечни погасителни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница; или

      2.      Равни вноски по главница и съответната месечна лихва - намаляващи месечни погасителни вноски.

 

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в левове се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.

Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6-месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Такси,  комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      1. Комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение (събира се за нов кредит еднократно върху договорения размер на кредита, преди първото усвояване);

      2.  Такса/комисиона за предоговаряне:

- промяна на лихвени нива;

- за всички други предоговаряния - без такса;

      3. Такса за заличаване на ипотека

Актуална информация за лихвите, таксите и комисионите, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Други разходи

Такса за оценка/преоценка на имота, предложен за обезпечение, в размер съобразно вида на оценявания недвижим имот, съгласно тарифата за оценка на обезпечения по ипотечни кредити на фирмата-оценител.

Нотариални такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държавната такса за вписване на ипотеката.

Имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита, в размер съгласно сключен от кредитополучателя застрахователен договор с избран от него застраховател.

 

 

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

*опция 1

5.80%

6.09%

25 години

632.13 лева

300 броя

90 809.95 лева

190 809.95 лева

100 000 лева

*опция 2

9.00%

9.60%

15 години

1014.27 лева

180 броя

83 737.37 лева

183 737.37 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

-   годишен лихвен процент – 5.80% (при избор на "пълна отговорност") и 9.00% (при избор на "ограничена отговорност")

-    еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 1%

-    такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 50 лева

-     такса за оценка на имота, предложен за обезпечение – 120 лева

 

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски

*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека и застраховките на обезпечението.

 

 

Допълнителни услуги

      1.      Поддържане на разплащателна сметка в Банката, през целия срок на договора за кредит, предназначена за усвояване и погасяване на кредита;

      2.      Сключването и поддържането, за целия срок на договора за кредит, на имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита.

 

 

Бонус

Застраховка „Живот“ за сметка на банката

 

Необходими документи

Искане за кредит;

Документ за самоличност вкл. на кредитоискателя/съпруг/га, съдлъжника,  съответно трети задължени лица, предоставили свои недвижими имоти за обезпечение ;

Документи за доказване на доход по образец на Банката;

Документи относно собствеността и оценката на имота, учредяване на ипотека, целта на финансиране и усвояване на кредита;

Допълнителни документи, доказващи доходи от чужбина - един от тях или комбинация  от документи:

1. Трудов договор

2. Банкови извлечения

3. Фишове от заплати

4. Данъчна декларация

5. Официален документ от местно кредитно бюро, удостоверяващ кредитната история

Документите трябва да са преведени от заклет преводач и да са легализирани.

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

Валутни курсове 21.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64030
Продава 1,71730
Фиксинг на БНБ 1,68272
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82124
Купува 2,27860
Продава 2,35860
Фиксинг на БНБ 2,31451

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката