ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

 

 

Ипотечен кредит 

 

Цел на кредита

Ипотечният кредит, предоставен от Общинска банка (ОБ) може да има две основни цели:
I. ЗА ПОКУПКА  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

С ипотечен кредит за покупка на жилищен имот е възможна покупката на следните видове имоти:

-  готови (завършени) имоти

-  апартаменти; къщи; вили; студия и ателиета; гаражи; идеални части от съсобственост на недвижими имоти.

-  закупуване на недвижим имот на "груб строеж" акт 14 с обезпечение друг недвижим имот.

II. ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ, предоставени от други банки на кредитоискателя, солидарния длъжник или друго физическо лице

 

Валута

Левове и евро

 

Размер на кредита

Минимален размер – 5000 BGN/EUR

Максимален размер - BGN 500 000 / EUR 250 000

1. При  опция "пълна отговорност":

до 85 % от пазарната оценка на имота за монолитно строителство

до 70%  от пазарната оценка на имота за панелно строителство

2. При опция "ограничена отговорност"

до 55% от пазарната оценка на имота за монолитно строителство.

до 50% от пазарната оценка на имота, приет като обезпечение в случай, че имотът е сглобяема бетонна конструкция (панелно строителство)

 

Срок на издължаване на кредита:

Минимален  срок - 1 (една) година

Максимален срок - 30 (тридесет)години

 

 

Опция

1. "Пълна отговорност" - в случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество.
2. "Ограничена отговорност" - в случаите, в които кредиторът се удовлетворява до размера на стойността на недвижимия имот предложен за обезпечение.

 

Обезпечение

Ликвидно недвижимо имущество, собственост на кредитополучателя/ солидарния длъжник или трето лице  - апартаменти, къщи,  ателиета, гаражи, заедно с прилежащите им части от земята или правото на строеж. Първа по ред ипотека върху жилищен имот в полза на ОБ за приемливи имоти, предоставени като обезпечение. Допуска се ипотеката да бъде втора или следваща по ред, ако предходните ипотеки също са в полза на ОБ и обезпечават вземания на кредитоискателя/солидарния длъжник.

 

Начини за изплащане на кредита

1. Анюитетни вноски - равни месечни погасителни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница; или

2. Равни вноски по главница и съответната месечна лихва - намаляващи месечни погасителни вноски.

 

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в левове се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.

Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6-месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Такси,  комисион и и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

           

      1.      Комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение (събира се за нов кредит еднократно върху договорения размер на кредита, преди първото усвояване);

      2.   Такса/комисиона за предоговаряне:

  • промяна на лихвени нива;
  • за всички други предоговаряния - без такса;

      3.    Такса за заличаване на ипотека

Актуална информация за лихвите, таксите и комисионите, може да намерите в  ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Други разходи

Такса за оценка/преоценка на имота, предложен за обезпечение, в размер съобразно вида на оценявания недвижим имот, съгласно тарифата за оценка на обезпечения по ипотечни кредити на фирмата-оценител.

 

Нотариални такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държавната такса за вписване на ипотеката.

 

Имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита, в размер съгласно сключен от кредитополучателя застрахователен договор с избран от него застраховател.

 

 

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

4.25%

4.44%

30 години

491.94 лева

360 броя

78 268.27 лева

178 268.27 лева

 

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

 

-    годишен лихвен процент – 4.25%

-    еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 1%

-    такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 50 лева

-    такса за оценка на имота, предложен за обезпечение – 120 лева

 

 

      Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски

*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, и застраховките на обезпечението.

 

Допълнителни услуги

       1.      Поддържане на разплащателна сметка в Банката, през целия срок на договора за кредит, предназначена за усвояване и погасяване на кредита;

       2.      Сключването и поддържането, за целия срок на договора за кредит, на имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита.

 

 

Бонус

Застраховка „Живот“ за сметка на банката

 

Необходими документи

Искане за кредит;

Документ за самоличност вкл. на кредитоискателя/съпруг/га, съдлъжника,  съответно трети задължени лица, предоставили свои недвижими имоти за обезпечение;

Документи за доказване на доход по образец на Банката;

Документи относно собствеността и оценката на имота, учредяване на ипотека, целта на финансиране и усвояване на кредита;

В случай на рефинансиране, трябва да се представят документи относно кредита в другата банка

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката