Новини

01.07.2019За физически лица, ползватели на овърдрафт по разплащателна сметка с издадена към нея банкова карта от Общинска банка АД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Общинска банка АД (банката) промени условията за погасяване на предоставен овърдрафт по разплащателна сметка с издадена към нея банкова карта, а именно:

Главницата по ползван овърдрафт (с изключение на овърдрафти, обезпечени със залог върху вземане по влог) се отнася в просрочие, ако не е погасена на крайната дата за издължаване на овърдрафта и овърдрафтът не е продължен автоматично. В тези случаи главницата ще бъде отнесена в  просрочие, считано от крайната дата за издължаване на овърдрафта, която промяна е изцяло в полза на клиента.

Начислените лихви върху редовна главница са дължими от клиента ежемесечно в деня на олихвяване на банката. Към датата на публикуване на настоящото уведомление денят на олихвяване на банката е 20-то число от месеца. В случай че 20-то число от месеца е неприсъствен ден, лихвите ще бъдат дължими в първия следващ присъствен ден. При промяна на деня за олихвяване, банката ще уведомява клиентите за промяната  чрез поставяне на съобщения в помещения, до които клиентите имат достъп, чрез публикуване в средствата за масово осведомяване или в интернет страницата на банката на адрес www.municipalbank.bg, като промяната се счита автоматично приложима спрямо сключения договор за овърдрафт без допълнително уведомяване на клиента.

В случай на недостатъчна наличност на средства по разплащателната сметка и когато овърдрафтът е използван изцяло, или неизползваната част от него не може да покрие изцяло дължимите от клиента такси и комисиони, свързани с овърдрафта, банката ще формира неразрешен овърдрафт, и събирането на дължимите такси и комисиони ще се извършва при условията на неразрешен овърдрафт. Ползваният неразрешен овърдрафт ще се олихвява със законната лихва до окончателното му издължаване и е незабавно изискуем ведно с начислената върху него лихва.

 

С посочените промени банката цели да повиши качеството на предлагания продукт и условията, при които клиентите ползват и погасяват овърдрафт, поради което молим, в удобно за Вас време да посетите обслужващия офис на Общинска банка АД за да предоговорите овърдрафтите при новите условия.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката