Новини

07.03.2017Уведомление до клиенти – физически лица, ползващи услугата „Интернет банкиране"

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че с решения Управителния съвет на Общинска банка АД и на основание заповед на изпълнителните директори на банката, считано от 14.03.2017 г. влизат в сила следните нови документи, касаещи предоставяната от банката услуга на физически лица „Интернет банкиране”:

  1. Общи условия на Общинска банка АД по рамков договор за Интернет банкиране  на физически лица;
  2. Искане за регистрация за Интернет банкиране на Общинска банка АД на физическо лице;
  3. Рамков договор за Интернет банкиране на физически лица.

  Въвеждането на новите документи по предлаганата услуга е обусловено от:

  • осигуряване на по-високо равнище на сигурност при предоставяне и ползване на услугата „Интернет банкиране”;
  • постигане на по-висока ефективност на обслужване на потребителите, ползващи услугата;
  • създаване на доверие у потребителите на услугата и удобство при ползването й;
  • необходимостта от спазване изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи,  Закона за електронния документ и електронния подпис и окончателните насоки на  Европейския банков орган относно сигурността на плащанията в интернет.         

Условията, регламентирани в новите документи са приложими и за всички физически лица,  сключили договор за предоставяне и ползване на услуга „Интернет банкиране” с Общи условия към него до 13.03.2017 г., включително.
Физическите лица – клиенти на банката, които до 13.03.2017 г., включително са сключили Договор за предоставяне и ползване на услуга "Интернет банкиране" – физически лица се поканват да удостоверят приемането на новите условия, като при първото си явяване във финансовия център (сключил договора) подпишат Рамков договор за Интернет банкиране на физически лица с Искане за регистрация за Интернет банкиране на Общинска банка АД на физическо лице и Общи условия на Общинска банка АД по рамков договор за Интернет банкиране  на физически лица.
С новите Общи условия по предлаганата услуга можете да се запознаете на интернет страницата на Общинска банка АД (https://mwb.municipalbank.bg),  както и в банковите салони, където те са на разположение на хартиен носител.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката