Новини

26.10.2009Общинска банка АД увеличава капитала си на 35.1 млн. лв.

На 23 октомври 2009 година се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, на което беше взето решение капиталът на Банката да бъде увеличен с 10.1 млн. лв., чрез издаване на нова емисия от един милион и десет хиляди броя поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинал 10 лева. С гласуваното увеличение, акционерният капитал на институцията от 25 млн. лв. ще стане 35.1 млн. лв. Акционерите имат срок от 6 м., от датата на обявяване на поканата до тях в търговския регистър, да запишат и внесат средствата по новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции до момента.
Нарастването на капитала на Общинска банка АД ще увеличи нейната капиталова адекватност, ще обезпечи развитието на дейността и нарастването на пазарните й дялове.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката