Новини

14.10.2009Съобщение за първично публично предлагане на дялове на Договорни фондове -ДФ“ОБЩИНСКА БАНКА – БАЛАНСИРАН” и ДФ”ОБЩИНСКА БАНКА – ПЕРСПЕКТИВА”

“Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт”ЕАД, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на дяловете на ДФ”Общинска банка – БАЛАНСИРАН” и ДФ”Общинска банка – ПЕРСПЕКТИВА”. Всеки от фондовете е разделен на дялове, които са безналични финансови инструменти. Дяловете постоянно се издават (продават) и изкупуват обратно от Фонда. Емисията дялове не е ограничена като размер, като към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на всеки дял е 10 лева.

Началната дата за продажба на дялове на ДФ “Общинска банка – БАЛАНСИРАН” и ДФ”Общинска банка – ПЕРСПЕКТИВА” е 15 октомври 2009 г. Считано от тази дата инвеститорите могат да купуват дялове в офиса на УД”Общинска банка Асет Мениджмънт”ЕАД в гр.София, ул.”Врабча”№10, ет.1.

Фондовете ще започнат обратно изкупуване на емитираните дялове, след като нетната стойност на активите им достигане 500 000 лв. и по цена на обратно изкупуване, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване посочена в проспектите на Фондовете.
"Управляващо дружество Общинска банка Асет Мениджмънт" ЕАД с лиценз №31-УД/22.07.2008 г. за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията № 186- УД от 12.02.2008 г., вписано в търговския регистър с ЕИК 200078595 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Врабча”№10, ет.1 е получило разрешение за организиране и управление на

ДФ “Общинска банка -Перспектива” с разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд №78 – ДФ / 01.04.2009 г. от КФН и ЕИК (идентификационен код БУЛСТАТ) 175745807 и

ДФ „Общинска банка - Балансиран” с разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд №.77-ДФ/01.04.2009 г. от КФН и ЕИК (идентификационен код БУЛСТАТ) 175745824.
Пълните проспекти на Фондовете са достъпни за инвеститорите на следния адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 10, както и на Интернет страницата на адреси :

Пълен Проспект Общинска банка - Перспектива

Пълен Проспект Общинска банка - БАЛАНСИРАН

Проспектите съдържат освен подробна информация относно продажбата на дяловете и обратното им изкупуване и свързаните с тях плащания, също и информация за инвестиционните цели и стратегия на Фондовете, основните рискове, свързани с инвестициите в техните дялове и друга съществена за инвеститорите информация.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката