Новини

30.05.2008Решение на Общото събрание на акционерите на Общинска банка АД

На 30 май 2008 година, от 15.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката – град София, ул.Врабча № 6, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Общинска банка АД. Събранието се проведе при публикувания в търговския регистър дневен ред. Съгласно направените предложения, акционерите одобриха Годишния финансов отчет на Общинска банка АД за 2007г., проверен и заверен от “Делойт Одит”ООД и освободиха от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2007г. Общото събрание прие предложението 6 800 хил.лв. от отчетената печалба за 2007 г. (в общ размер на 13 623 хил. лв. след данъчно облагане) да бъде изплатена като дивидент на акционерите (или дивидент за една акция - 2.72 лв.), а останалата част от 6 823 хил. лв. - отнесена към фонд “Резервен”. Сумата на общите балансови активи, управлявани от банката към края на 2007г. е в размер на 1 013 542 хил.лв. В сравнение с края на 2006 г. те отбелязват нарастване в размер на 369 212 хил.лв. или 57,30 %. През 2007 г. спрямо 2006 г. стойността на отношението на печалбата към собствения капитал се е увеличила приблизително три пъти, което е вследствие нарастване на печалбата с приблизително 275% в сравнение с по-бавния темп на нарастване на собствения капитал (28%). Общата капиталова адекватност на банката към края на 2007г. е 14%, а след отнасянето на печалбата във фонд “Резервен” ще достигне 15.74%. Предоставените кредити и вземания от клиенти през 2007г. нарастват с 46 476 хил.лв или 23 % спрямо предходната година. От общия размер на активите към 31 декември 2007г., 25% са концентрирани в кредити и други вземания от клиенти, а 22% - във вземания по споразумения за обратно изкупуване. Събранието избра специализираното одиторско предприятие “Делойт Одит”ООД за проверка на годишния финансов отчет на Общинска банка АД за 2008г.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката