Новини

19.05.2022Уведомление за промяна на датата за прилагане на нови вътрешнобанкови документи, касаещи клиенти от сегмент „физически лица“

Уважаеми клиенти,

Технически причини препятстват възможността „Общинска банка“ АД (Банката) да осигури надлежното обслужване на продуктите, предмет на новите вътрешнобанкови документи, за които Ви информирахме с уведомления, публикувани на 22.03.2022 г. в раздел „Новини“ на интернет страницата на Банката, а именно:

  • Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на физически лица (Общите условия);
  • Тарифа на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица;
  • Бюлетин за лихвите, начислявани от „Общинска банка“ АД по сделки с физически лица.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Управителният съвет на Банката взе следните решения:

  1. Влизането в сила на:

  • Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на физически лица (Общите условия), приети на 22.03.2022. г. и публикувани на 22.03.2022 г. ;
  • Тарифа на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, приета на 22.03.2022 г. и публикувана на 22.03.2022 г.  ;
  • Бюлетин за лихвите, начислявани от „Общинска банка“ АД по сделки с физически лица, приет на 22.03.2022 г. и публикуван на 22.03.2022 г.,

се отлага до дата, за която ще бъдете известени допълнително чрез съобщения във филиали на Банката и на интернет страницата на адрес www.municipalbank.bg.

     2. Всички договори за платежни услуги, сключени след 22.03.2022 г., в които е предвидено условие да влязат в сила от 23.05.2022 г., ще породят действие, считано от датата по т. 1, като дотогава, дейностите и операциите по всички платежни услуги ще продължат да бъдат извършвани в съответствие с действащите договорни условия, тарифа и бюлетин.

Валутни курсове 5.7.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,83450
Продава 1,91150
Фиксинг на БНБ 1,87071
Купува 1,92030
Продава 1,99030
Фиксинг на БНБ 1,94862
Купува 2,22830
Продава 2,30830
Фиксинг на БНБ 2,27528

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката