Начало | За корпоративни клиенти | Кредити | Кредитни сделки, сключени при условията на индивидуално договаряне | Указание за вида на информацията, която е желателно да бъде включена в икономическата обосновка

Указание за вида на информацията, която е желателно да бъде включена в икономическата обосновка

Настоящото указание има за цел да подпомогне кредитоискателите при изготвянето на икономическата обосновка. Нейната изчерпателност, точност и реалистичност са предпоставка за правилната преценка от страна на Банката на исканата кредитна сделка.

 1. Кратко описание на дейността на фирмата
  Описание на развитието на кредитоискателя с течение на годините. То трябва да изпълнява ролята на запознаване с фирмата и има важно значение, особено ако кредитоискателят е непознат на Банката. В него трябва да се посочат основните цели и перспективи в развитието й. Дефиниране на проблемите и предприеманите действия за тяхното разрешаване.
 2. Управленски състав и персонал
  Необходимо е да се опише структурата на управленското тяло и се представи основния управленски екип с кратки данни за професионалния опит и квалификация на участниците в него. Полезно би било да се приложи организационна диаграма на структурата на фирмата. Посочва се общия брой на заетите към момента, тяхната квалификация, броя на напусналите и съкратените през последните 3 години.
 3. Финансова информация
  За да се даде ясна картина и тълкуване на финансовото състояние на фирмата освен балансите и отчетите за приходи и разходи за последните три години, заверени от експерт - счетоводител, следва да се представи възможно най-голям обем финансова информация, относно:
  • активите по групи и оценка;
  • вземанията от клиенти като се посочат основните длъжници и датата, от която фигурира вземането;
  • задълженията на кредитоискателя към другите банки като размер, погасителни планове, предоставени обезпечения, дължими лихви и др.;
  • задълженията на фирмата към доставчици като се посочат основните контрагенти, на които е длъжна да плати и датата, на която е трябвало да бъде извършено плащането "време на забавата", включително и за "Други задължения" - шифър 5150 от пасива на баланса;
  • прогнозни данни за паричния поток за целия срок на искания кредит по формата на национален счетоводен стандарт 21 в периодичност, съгласувана с Банката.
 4. Описание на производството
  Информация относно: възможността да бъдат набавяни необходимите суровини и материали и при какви цени; производствени разходи; типа съоръжения; използвана технология; описание на стоките, услугите, които фирмата произвежда /предлага и техните цени; съпътстващо производство; перспективи за развитие на производството и новите изделия/услуги.
 5. Клиенти
  Доколкото клиентите са основния източник на приходи, за тях е необходима по-детайлна информация, като следва да се наблегне на основните клиенти, които ще имат отношение към мероприятието, за което се иска кредита. Полезно би било да се посочи техния брой, значимост, географско разположение и процент на оборота с тях.
 6. Пазар и конкуренти
  Търговска ориентация - вътрешен и/или външен пазар с посочване на процента на пазарния дял на фирмата в момента - описание на пазарните позиции, прогноза на продажбите и навлизането на фирмата на нови пазари, дистрибуторска мрежа и сервиз. Кратко описание на основните конкуренти.
 7. Други аспекти от дейността на фирмата
  Въпреки че са посочени накрая те имат важно значение.
  • допълнителна информация (съществуващи проблеми) относно недвижимите имоти, собственост на кредитоискателя, посочени в Искането за отпускане на кредит, данни за сключени наемни договори за ползване на недвижими имоти.
  • законови ограничения по отношение на вноса/износа, които се прилагат спрямо продукцията/стоките, произвеждани от кредитоискателя и/или предмет на искания кредит.
 8. Описание на проекта, за който се иска кредита
  Начин на реализирането му; цели; начин на изразходване на средствата от кредита; договори; проекто-сметна документация; социални и екологични ефекти, ако има такива; подробна информация за предлаганото обезпечение по кредита; очаквана икономическа рентабилност; доказване обслужването на кредита от дейността на кредитоискателя.

Всяка допълнителна информация би била полезна.

Крайната цел на икономическата обосновка е кредитоискателят да докаже възвращаемостта на кредита в резултат от неговата дейност. Въпреки обемността на информацията следва да се отчита фактът, че тя е налична, т.е. всяка фирма следва да разполага с нея и изготвянето на икономическата обосновка се свежда по-скоро до нейното обобщаване и представяне в Банката.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката