Начало | За корпоративни клиенти | Кредити | Кредитни сделки, сключени при условията на индивидуално договаряне

Кредитни сделки, сключени при условията на индивидуално договаряне

Клиенти по кредитни сделки могат да бъдат местни или чуждестранни дееспособни физически или юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон, както и лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, когато тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на Търговския закон.

Управляващите и/или представляващи клиентите по кредитни сделки трябва да имат постоянно местопребиваване в страната.

Основни изисквания към клиентите:

 • Легитимност - изяснен и документално доказан правен статут;
 • Коректност - чисто съдебно минало на управляващите и/или представляващите клиентите, вкл. изискване те да не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; коректно обслужване на кредитни и данъчни задължения; представяне на вярна и точна счетоводна и икономическа информация.
 • Платежоспособност - възможност да се обслужват кредитните задължения съобразно условията на договора за кредит, като погасяването на заемите с лихвите да се извърши в резултат на нормалните функции на кредитополучателя, без да се засяга жизнеспособността му или интересите на други стопански субекти.

Кредитите се предоставят в национална или чуждестранна валута, при взаимноприемливи условия, отчитащи интересите на клиента. Параметрите по сделките са съобразени с всеки конкретен случай, чрез прилагане на всички допустими от законодателството финансови инструменти, при срокове, лихви и погасителен план, които отговарят най-добре на спецификата на Вашата инвестиция.

Видове кредити:

 • Стандартен
 • Овърдрафт
 • Револвиращ кредит
 • Кредитна линия
 • Сконтов кредит
 • Акцептен кредит
 • Гаранция
 • Поръчителство, авал
 • Гаранционни ангажименти
 • Други - за обслужване на специфични сделки, чрез използване на всички допустими от законодателството финансови инструменти.

Размер:
Банката не поставя предварителни ограничения за размера на отпуснатите кредити, освен предвидените в нормативната уредба за банковата дейност.

Предназначение:

 • балансиране на паричните потоци на кредитоискателя при осъществяване на основната му дейност;
 • разплащане с доставчици;
 • гаранции пред местни и/или чуждестранни търговски дружества и институции, обезпечаващи участие в търг, връщане на аванс, добро изпълнение, митнически задължения и други.
 • закупуване на предприятия или обособени части от тях;
 • закупуване на недвижими имоти;
 • финансиране на ново строителство, реконструкция и разширяване;
 • закупуване на машини и съоръжения;

Срок на погасяване:

 • краткосрочни кредити - със срок на погасяване до 1 година;
 • средносрочни кредити - със срок на погасяване от 1 до 3 години;
 • дългосрочни кредити - със срок на погасяване над 3 години.

Начин на погасяване:
Погасителните планове, които Банката предлага на своите клиенти са гъвкави, съобразени с бизнес цикъла на клиента и отговарят на специфичните нужди на бизнеса, с допустим гратисен период само по главницата. Погасяването може да става:

 • еднократно;
 • чрез намаляващ плафон (салдо по заемната сметка) през последните месеци при револвиращи кредити;
 • с равни месечни вноски по главницата или на анюитетни вноски.

При кредити със срок над две години не се допуска издължаването да се договаря на един падеж в края на срока.
Максимално допустимият размер на погасителната вноска в края на погасителния период може да бъде до 20% от размера на разрешения кредит.

Лихви, такси и комисиони

 • Кредити обезпечени с парични средства - по договаряне;
 • за всички останали кредити – 6 – месечен EURIBOR плюс надбавка;;
 • Надбавката се договаря в зависимост от кредитната и лихвената политика на банката, условията на кредитния пазар и оценката на кредитния риск.
 • Лихвите се издължават ежемесечно, при база 365/360 дни.
 • Такси и комисиони при отпускане и ползване на кредита - съгласно Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.

Обезпечение - съобразено със степента на кредитния риск.

 • Приемат се всички допустими от закона обезпечения, учредени по предвидения в законодателството ред.
 • Справедливата стойност на обезпечението, определена от независими експерти, трябва да покрива дълга по кредита съгласно действащите изисквания, но не по-малко от 120%.
 • С посочен от банката застраховател се сключва застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове.
 • Инвестиционните кредити се обезпечават с дългосрочни активи, чийто остатъчен срок за експлоатация трябва да надвишава срока на кредита.

Необходими документи:

Указание за вида на информацията, която е желателно да бъде включена в икономическата обосновка

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката