КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

 

Параметри и условия

КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

Описание на продукта

Нецелеви кредит, предназначен за покриване на ежедневни нужди. Овърдрафтът се отпуска  по разплащателна сметка на клиенти, чиито работни заплати се превеждат в Банката.

Валута

Лева

Размер на овърдрафта

Минимален размер (лимит) 200 лева

Максимален размер (лимит):

2 пъти средномесечна нетна работна заплата, но не повече от 10 000 лева.

Обезпечение

1. Залог върху бъдещи вземания, произтичащи от трудови правоотношения и приравнените към тях, получавани по разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта, заедно със залог върху бъдещи вземания по сметката.

2. Залог върху вземания на парични средства в левове и чуждестранна валута , по депозитни и /или  спестовни сметки, водени от името на кредитополучателя или трети лица, открити в Банката.

Максимален срок на издължаване

12 месеца от датата на подписване на договора

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита  се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка /лихвеният процент по влога /депозита  с най-висока лихва, служещ за обезпечение по кредита + фиксирана надбавка. Договореният лихвен процент се начислява от датата на фактическото ползване на суми от овърдрафта.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Погасяване

Погасяването на овърдрафта се извършва за сметка на всички постъпления на суми по обслужващата кредита сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

за проучване и анализ по искане за кредит;

за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка при обезпечение залог в/у бъдещи вземания /дължи се еднократно преди усвояването на кредита/;

Необходими документи:

Искане за кредит (по образец на Банката)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на Банката)

Документи за дохода по образец на банката

 

Валутни курсове 16.4.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59640
Продава 1,67340
Фиксинг на БНБ 1,63394
Купува 1,74240
Продава 1,81240
Фиксинг на БНБ 1,77062
Купува 2,20900
Продава 2,28900
Фиксинг на БНБ 2,25448

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката