ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЖИТЕН КЛАС

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ  ЖИТЕН КЛАС

Описание на продукта

Целеви потребителски кредит за регистрирани земеделски стопани, срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Валута

Лева

Размер на кредита

* до 75 % от размера на прогнозната субсидия преди получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година;

* до 85 % от размера на прогнозната субсидия. след получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година;

Обезпечение

* Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози /ЗЗД/ върху бъдещи вземания на Кредитополучателя от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/  по одобрените схеми и мерки. (В случай, че залогът е направен преди получаване на удостоверение от ДФЗ, след получаване на удостоверението, но не по-късно от 31-ви юли, се прави индивидуализация на вписания залог на вземане).

* Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху вземания по разплащателните сметки, открити и водени на името на Кредитополучателя в Банката.

Срок на издължаване на кредита

Максимален срок за издължаване до 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит.

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в лева се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

15 000 лева

5.90 %

8.62%

12 месеца

1 229.76 лева

16 229.76 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      -          годишният лихвен процент – 5.90%

      -          такса за проучване и анализ на искането за кредит – 30 лева

      -          еднократна комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка – 2 %

Издължаване на кредита

- еднократно в края на периода, като през целия срок, с всяка получена сума от субсидия се погасява съответна част от задължението по кредита;

или

- на три вноски, съобразени със срока и размера на очакваните субсидии.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

за проучване и анализ по искане за кредит;

за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка;

за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на дата на месечна вноска и промяна на сметка).

Бонус

Застраховка Живот за сметка на банката до 65 годишна възраст на кредитополучателя

Необходими документи

Искане за кредит (по образец на Банката)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на Банката)

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за последните две години

Копие от входираното Заявление за подпомагане за съответната стопанска година в Държавен фонд „Земеделие“ с посочен в него Уникален регистрационен номер

Удостоверение за декларирани площи/ животни схеми от ДФ „Земеделие“, с посочен IBAN на кредитополучателя в ОБ АД

Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година от Областна дирекция „Земеделие“

Справки от централния регистър на длъжниците към Камарата на ЧСИ;

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството;

Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията (в случай че кредитополучателят има сключен граждански брак)

Други документи по преценка на Банката.

 

 

Валутни курсове 23.10.2020

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,61860
Продава 1,69560
Фиксинг на БНБ 1,65454
Купува 1,78600
Продава 1,86600
Фиксинг на БНБ 1,82345
Купува 2,12410
Продава 2,20410
Фиксинг на БНБ 2,16657

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката