ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЖИТЕН КЛАС

 

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ  ЖИТЕН КЛАС

Описание на продукта

Целеви потребителски кредит за регистрирани земеделски стопани, срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Валута

Левове

Размер на кредита

до 75 % от размера на прогнозната субсидия преди получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година;

до 85 % от размера на прогнозната субсидия. след получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година;

Обезпечение

Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози /ЗЗД/ върху бъдещи вземания на Кредитополучателя от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/  по одобрените схеми и мерки. (В случай, че залогът е направен преди получаване на удостоверение от ДФЗ, след получаване на удостоверението, но не по-късно от 31-ви юли, се прави индивидуализация на вписания залог на вземане).

Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ върху вземания по разплащателните сметки, открити и водени на името на Кредитополучателя в Общинска банка (ОБ).

Срок на издължаване на кредита

Максимален срок за издължаване до 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит.

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в лева се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

15 000 лева

5.90 %

7.91%

12 месеца

1 135  лева

16 135  лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

     - годишен лихвен процент – 5.90%

     - еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение

Издължаване на кредита

еднократно в края на периода, като през целия срок, с всяка получена сума от субсидия се погасява съответна част от задължението по кредита;

или

- на три вноски, съобразени със срока и размера на очакваните субсидии.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение;

-  за предоговаряне на условията (не важи при искане за промяна на дата на месечна вноска или промяна на сметка).

Бонус

Застраховка „Живот“ за сметка на банката до 65 годишна възраст на кредитополучателя

Необходими документи

Искане за кредит (по образец на ОБ)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на ОБ)

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за последните две години

Копие от входираното Заявление за подпомагане за съответната стопанска година в Държавен фонд „Земеделие“ с посочен в него Уникален регистрационен номер

Удостоверение за декларирани площи/ животни схеми от ДФ „Земеделие“, с посочен IBAN на кредитополучателя в ОБ АД

Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година от Областна дирекция „Земеделие“

Справки от централния регистър на длъжниците към Камарата на ЧСИ;

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството;

Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенция по вписванията (в случай че кредитополучателят има сключен граждански брак)

Други документи по преценка на ОБ.

 

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката