ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

Валута

Левове

Размер на кредита

Минимален размер: 500 лева

Максимален размер:  10 000 лева

Обезпечение

Залог върху бъдещи вземания от пенсия, получавана по разплащателна сметка в Общинска банка (ОБ), заедно със залог върху бъдещи вземания по сметката

Срок на издължаване на кредита

Минимален срок: 0.5 година ( 6 месеца)

Максимален срок:

5 години (60 месеца) за кредити с размер до 7 000 лв.

7 години (84 месеца) за кредити с размер от 7 001 лв. до 10 000лв.

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита  се формира на база 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

7 000 лева

9.268%

10.90%

5 години

146.22 лева

60 броя

1 953.25 лева

8 953.25 лева

 

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      -          годишен лихвен процент – 9.268%

      -          еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение

 

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски

Издължаване на кредита

1. Анюитетни вноски - равни месечни погасителни вноски, включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница; или

2. Равни вноски по главница и съответната месечна лихва - намаляващи месечни погасителни вноски.

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица:

-  за анализ на кредитоспособност и обезпечение.

Бонус

Застраховка „Живот“ за сметка на ОБ

Необходими документи

Искане за кредит (по образец на ОБ)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на ОБ)

Копие на Решение за пенсия

Не се изисква представянето на документ за пенсия, ако  клиентът има получена поне една пенсията по сметка си в ОБ или ако при техническа възможност може да се установи доходът от пенсия в НОИ.

 

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката