ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

 

Параметри и условия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

Валута

Лева

Размер на кредита

Минимален размер 500 лева

Максимален размер  10 000 лева

Обезпечение

Залог върху бъдещи вземания от пенсия, получавана по разплащателна сметка в ОБ, заедно със залог върху бъдещи вземания по сметката

Срок на издължаване на кредита

Минимален срок: 0.5 година ( 6 месеца)

Максимален срок:

5 години (60 месеца) за кредити с размер до 7 000 лв.

7 години (84 месеца) за кредити с размер от 7 001 лв. до 10 000лв.

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита  се формира на база ОЛП + фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

Годишен процент на разходите по кредита

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

7 000 лева

8.99%

10.09%

5 години

145.27 лева

60 броя

1 824.08 лева

8 824.08 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

      -          годишният лихвен процент – 8.99%

      -          такса за проучване и анализ на искането за кредит – 20 лева

      -          еднократна комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка – 1.25 %

Издължаване на кредита

Равни месечни анюитетни вноски или равни вноски по главница

Такси и комисиони

 Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно действащата ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

 -  за проучване и анализ по искане за кредит;

 -  за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка.

Бонус

Застраховка Живот за сметка на банката

Необходими документи

Искане за кредит (по образец на Банката)

Документ/и за самоличност

Декларация за икономическа свързаност на физическо лице с други лица (по образец на Банката)

Копие на Решение за пенсия

Не се изисква представянето на документ за пенсия, ако  клиентът има получена поне една  пенсията  по сметка си в ОБ или ако при техническа възможност може да се установи дохода от пенсия в НОИ.

 

 

Валутни курсове 16.4.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59640
Продава 1,67340
Фиксинг на БНБ 1,63394
Купува 1,74240
Продава 1,81240
Фиксинг на БНБ 1,77062
Купува 2,20900
Продава 2,28900
Фиксинг на БНБ 2,25448

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката