Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА БЪЛГАРИ С ДОХОДИ ОТ ЧУЖБИНА

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА БЪЛГАРИ С ДОХОДИ ОТ ЧУЖБИНА

 

Ипотечен кредит за българи с доходи от чужбина

 

Цел на кредита

ЗА ПОКУПКА  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С ипотечен кредит за покупка на жилищен имот е възможна покупката на следните видове имоти:

- готови (завършени) имоти, за които най-малко 50% от общата застроена площ е за жилищни нужди:

-  апартаменти; къщи; вили; студия и ателиета; гаражи.

Допълнителните средства за реконструкция могат да бъдат одобрени въз основа на представена от клиента количествено стойностна сметка

 Частта от кредита, предназначена за реконструкция / ремонт, не може да надхвърля 40% от общата сума на одобрения кредит

 

Валута

Лева и евро

 

Размер на кредита

Минимален размер – 5000

Максимален размер - BGN 500 000 / EUR 250 000

1. При  опция "пълна отговорност":

до 60 % от пазарната оценка на имота за монолитно строителство

до 50%  от пазарната оценка на имота за панелно строителство

2. При опция "ограничена отговорност":

до 40% от пазарната стойност на имота за монолитно строителство.

до 30% от стойността на имота, приет като обезпечение в случай, че имотът е сглобяема бетонна конструкция (панелно строителство)

 

 

Срок на издължаване на кредита:

25 (двадесет и пет)години при избор на "пълна отговорност"

15 (петнадесет ) години при избор на "ограничена отговорност"

 

Опция

1. "Пълна отговорност" - в случаите, в които клиента отговаря с цялото си имущество.                                                                                                  2. "Ограничена отговорност" - в случаите, в които кредиторът се удовлетворява до размера на стойността на недвижимият имот предложен за обезпечение.

 

Обезпечение

Ликвидно недвижимо имущество, собственост на кредитополучателя/ съдлъжника или трето лице - апартаменти, къщи,  ателиета, гаражи, заедно с прилежащите им части от земята или правото на строеж. Първа по ред ипотека върху жилищен имот в полза на ОБ за приемливи имоти, предоставени като обезпечение. Допуска се ипотеката да бъде втора или следваща по ред, ако предходните ипотеки също са в полза на ОБ и обезпечават вземания на кредитоискателя/съдлъжника.

 

Допълнителни :

* Банката изисква от кредитоискателя да поддържа през целия срок на кредита минимална наличност по сметка, открита на негово име в ОБ, в размер равен на сбора от три погасителни вноски по кредита.

 

 

Начини за изплащане на кредита

Равни месечни анюитетни вноски, включващи главница и лихва, погасителен план с равни вноски по главница и намаляваща лихва

 

Годишен лихвен процент

Годишният лихвен процент по кредита в лева се формира на база ОЛП+ фиксирана надбавка.

Годишният лихвен процент по кредита в евро се формира на база 6 месечен EURIBOR+ фиксирана надбавка.

Актуална информация за годишните лихвени проценти по кредити, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Такси,  комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

1.      Такса за проучване и анализ на искането за кредит (събира се при входиране на искането);

2.      Комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка (събира се за нов кредит еднократно върху договорения размер на кредита , при първото усвояване);

      3.   Такса/комисиона за предоговаряне:

- промяна на лихвени нива;

- за всички други предоговаряния - без такса;

 

      4.   Такса за заличаване на ипотека

 

 

Актуална информация за лихвите, таксите и комисионите, може да намерите в ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица / Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица

 

Други разходи

Такса за оценка/преоценка на имота, предложен за обезпечение - съобразно тарифата за оценка на  обезпечения по ипотечни кредити

 
 

Годишен процент на разходите по кредита

 

Размер на кредита

Лихвен процент

ГПР

Срок

Месечна вноска

Брой вноски

Общи разходи по кредита

Обща дължима сума

100 000 лева

*опция 1

5.80%

6.08%

25 години

632.13 лева

300 броя

90 739.95 лева

190 739.95 лева

100 000 лева

*опция 2

9.00%

9.59%

15 години

1014.27 лева

180 броя

83 667.37 лева

183 667.37 лева

Такси, комисиони и други разходи, които са включени в общите разходи по кредита:

 

-          годишният лихвен процент – 5.80% (при избор на "пълна отговорност") и 9.00% (при избор на "ограничена отговорност")

-          такса за проучване и анализ на искането за кредит – 50 лева

-          еднократна комисиона за одобрение на кредит и документално оформяне на кредитна сделка – 1%

-          такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 50 лева

 

 

*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, оценката, преоценката и застраховките на обезпечението.

 

 

Допълнителни услуги

Банката изисква от потребителя сключването и поддържането за целия срок на договора  за кредит имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита

 

 

 

Бонус

Застраховка Живот за сметка на банката

 

Необходими документи

Искане за кредит;

Документ за самоличност вкл. на кредитоискателя/съпруг/га, съдлъжника,  съответно трети задължени лица, предоставили свои недвижими имоти за обезпечение ;

Документи за доказване на доход по образец на Банката;

Документи относно собствеността и оценката на имота, учредяване на ипотека, целта на финансиране и усвояване на кредита;

Допълнителни документи, доказващи доходи от чужбина - един от тях или комбинация  от документи:

1. Трудов договор

2. Банкови извлечения

3. Фишове от заплати

4. Данъчна декларация

5. Официален документ от местно кредитно бюро, удостоверяващ кредитната история

Документите трябва да са преведени от заклет преводач и да са легализирани.

 

 

Валутни курсове 16.4.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59640
Продава 1,67340
Фиксинг на БНБ 1,63394
Купува 1,74240
Продава 1,81240
Фиксинг на БНБ 1,77062
Купува 2,20900
Продава 2,28900
Фиксинг на БНБ 2,25448

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката