Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро

Обща информация за кредити в левове или евро

 

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.06.2021 г., Общинска банка АД предлага промоционални, по - изгодни условия по новоразрешени кредити за физически лица.

За повече подробности може да посетите всеки филиал на Общинска банка АД.

Общинска банка АД предлага всички основни банкови продукти и услуги, свързани с кредитиране на физически лица.

Параметри на кредитите и основни изисквания при разрешаването им: съгласно условията на съответните кредитни продукти.

Кредитите се олихвяват: ежемесечно с годишен лихвен процент .

Във връзка със сключването на кредитната сделка кредитоискателите заплащат такси и комисиони  съгласно действащата Тарифа на банката, а в случаите когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот – и за оценка на обезпечението.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Отношенията между банката и кредитополучателя/солидарния длъжник (ако има такъв) при кредитна сделка за потребителски (без револвиращ кредит) или ипотечен кредит се уреждат с писмен договор за съответния вид банков кредит и Общи условия за предоставяне на кредити от „Общинска банка“ АД на физически лица , неразделна част към договора за кредит.

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 21.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64030
Продава 1,71730
Фиксинг на БНБ 1,68272
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82124
Купува 2,27860
Продава 2,35860
Фиксинг на БНБ 2,31451

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката