Начало | За физически лица | Обща информация за кредити в левове или евро

Обща информация за кредити в левове или евро

 

Общинска банка АД предлага всички основни банкови продукти и услуги, свързани с кредитиране на физически лица.

Параметри на кредитите и основни изисквания при разрешаването им: съгласно условията на съответните кредитни продукти.

Кредитите се олихвяват: ежемесечно с годишен лихвен процент .

Във връзка със сключването на кредитната сделка кредитоискателите заплащат такси и комисиони  съгласно действащата Тарифа на банката, а в случаите когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот – и за оценка на обезпечението.

Банката не събира комисиона за предсрочно погасяване на потребителски  и ипотечни кредити.

Отношенията между банката и кредитополучателя/солидарния длъжник (ако има такъв) при кредитна сделка за потребителски (без револвиращ кредит) или ипотечен кредит се уреждат с писмен договор за съответния вид банков кредит и Общи условия за предоставяне на кредити от „Общинска банка“ АД на физически лица , неразделна част към договора за кредит.

Типови документи за кандидатстване:

Валутни курсове 27.5.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,78050
Продава 1,85750
Фиксинг на БНБ 1,82839
Купува 1,86840
Продава 1,93840
Фиксинг на БНБ 1,90200
Купува 2,25960
Продава 2,33960
Фиксинг на БНБ 2,29900

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката